Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Sok z pokrzywy dla zdrowia

pokrzywa

Od wio­sny, gdy pod ręką mamy mło­dą, jesz­cze nie­kwit­ną­cą pokrzy­wę, znajdź­my koniecz­nie tro­chę cza­su na przy­go­to­wa­nie z niej soku.

Ludzie czę­sto pła­cą duże pie­nią­dze za mało sku­tecz­ne pre­pa­ra­ty syn­te­tycz­ne, a nie dostrze­ga­ją cen­nych leków z apte­ki Pana Boga, któ­re  moż­na mieć za dar­mo. Są wprost na wycią­gnię­cie ręki, szcze­gól­nie na wio­snę. Taką rośli­ną nie­oce­nio­ną dla zdro­wia jest pokrzy­wa. Napi­sa­łem nawet o niej książ­kę „Pokrzy­wa przy­wra­ca zdro­wie” (do naby­cia w Klu­bie Książ­ki Kato­lic­kiej — nr tel. 12 345 42 00, 12 292 68 69).

Pokrzy­wę  trze­ba nazbie­rać w  rejo­nie czy­stym eko­lo­gicz­nie   (w ręka­wi­cach)  spo­ro mło­dych  jej pędów. Umiesz­cza­my je na pla­sti­ko­wym sicie i pole­wa­my dobrze gorą­cą wodą (ale nie wrząt­kiem, któ­ry nisz­czy wita­mi­ny). Kie­dy te pędy nie­co odsą­czą się, prze­pusz­cza­my je przez maszyn­kę do mię­sa i wyci­ska­my z nich sok (przy pomo­cy czy­stej gazy). Nie­któ­rzy prak­ty­ku­ją wyci­ska­nie soku z nie spa­rzo­nej pokrzy­wy, ale taka daje zde­cy­do­wa­nie mniej soku. Kto zechce, ten do wyci­ska­nia soku może użyć soko­wi­rów­ki lub wyci­skar­ki. Uzy­ska­ny sok zawsze prze­cho­wu­je­my w lodów­ce, ale nie dłu­żej jak 2–3 dni.

Lecze­nie sokiem z pokrzy­wy roz­po­czy­na­my od zaży­cia 1 łyżecz­ki 3 razy dzien­nie po posił­kach. Po tygo­dniu daw­kę zwięk­sza się do 1 łyż­ki też 3 razy dzien­nie. Dla polep­sze­nia sma­ku do soku dobrze jest dodać tro­chę soku z cytry­ny. Kura­cja nim powin­na trwać oko­ło 4–5 tygo­dni, potem   2 tygo­dnie prze­rwy.

Sok ten wprost try­ska dobro­dziej­stwa­mi dla orga­ni­zmu. Akty­wi­zu­je pra­cę ukła­du odpor­no­ścio­we­go (immu­no­lo­gicz­ne­go). Pozwa­la szyb­ciej odzy­skać siły i kon­dy­cję w okre­sie  osła­bie­nia wio­sen­ne­go. To ide­al­ny lek dla ludzi cho­rych na nowo­two­ry, np. po prze­pro­wa­dze­niu zabie­gów radio- i che­mio­te­ra­pii (poma­ga szyb­ciej zre­ge­ne­ro­wać orga­nizm). War­to go poda­wać oso­bom palą­cym papie­ro­sy, sys­te­ma­tycz­nie przyj­mu­ją­cym leki syn­te­tycz­ne i pra­cu­ją­cym w szko­dli­wych warun­kach (np. hut­ni­cy, gór­ni­cy itd.). Jest tak­że zale­ca­ny po prze­pro­wa­dzo­nej kura­cji anty­bio­ty­ko­wej. Pobu­dza pro­ces prze­mia­ny mate­rii w orga­ni­zmie (uła­twia chud­nię­cie). Wpły­wa  łagod­nie moczo­pęd­nie, likwi­du­je obrzę­ki nóg  spo­wo­do­wa­ne  gro­ma­dze­niem się w orga­ni­zmie nad­mia­ru wody (nie­wy­dol­ność nerek). Sta­no­wi nie­za­stą­pio­ny śro­dek na odtru­cie go z tok­syn i szko­dli­wych meta­bo­li­tów (np. kwa­su moczo­we­go, chlor­ków). Dzia­ła prze­ciw­za­krze­po­wo. Rege­ne­ru­je orga­ny wewnętrz­ne. Uspraw­nia pra­cę trzust­ki. Poma­ga sku­tecz­nie leczyć ane­mię. Nie­sie nie­oce­nio­ną wręcz pomoc ludziom scho­ro­wa­nym, sła­bym i po prze­by­tych zła­ma­niach kości (przy­spie­sza ich zra­sta­nie).

Zbi­gniew Tomasz Nowak