Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Solne pisanki

fot. Dział Promocji MŻK w Wieliczce

Zdo­bio­ne jaj­ka muszą zna­leźć się na wiel­ka­noc­nym sto­le. Są sym­bo­lem odra­dza­ją­ce­go się w przy­ro­dzie życia. Zdo­bie­nie jaj to pra­sta­ry – nie tyl­ko pol­ski – zwy­czaj. W roku jubi­le­uszo­we­go kon­kur­su, orga­ni­zo­wa­ne­go rok­rocz­nie od 20 lat przez Muzeum Żup Kra­kow­skich w Wie­licz­ce, zma­ga­niom twór­ców towa­rzy­szy hasło: „Jajo z soli zdo­bi­my do woli”. Taka pisan­ka to ewe­ne­ment na ska­lę świa­to­wą.

W duchu tra­dy­cji

Kon­kurs wie­lic­ki nawią­zu­je do tra­dy­cji zdo­bie­nia jajek wiel­ka­noc­nych, a jed­no­cze­śnie jest praw­do­po­dob­nie jedy­nym takim na świe­cie. Jaj­ka o wygła­dzo­nej powierzch­ni zapew­nia orga­ni­za­tor kon­kur­su. Do uczest­ni­ków zma­gań, obok inwen­cji twór­czej, zmy­słu pla­stycz­ne­go, odno­si się i jest pro­mo­wa­na nagro­da­mi – pomy­sło­wość. Wystar­czy je pięk­nie ozdo­bić, wie­lo­barw­nie wyeks­po­no­wać nie­po­wta­rzal­ność pier­wot­nej fak­tu­ry sol­ne­go mate­ria­łu – a to wią­że się z prze­my­śla­ną tech­ni­ką, narzę­dzia­mi i mate­ria­ła­mi słu­żą­cy­mi do ich „ukra­sze­nia”. Takie sol­ne jaj­ka mogą doce­lo­wo sta­no­wić ory­gi­nal­ny i nie­po­wta­rzal­ny pre­zent (trwa­ły) dla dzie­ci, przy­ja­ciół i krew­nych.

Kon­kurs wie­lic­ki skie­ro­wa­ny jest do uczniów szkół pod­sta­wo­wych i śred­nich, domów kul­tu­ry z Kra­ko­wa i powia­tu (Boch­nia, Pro­szo­wi­ce, Brze­sko, Olkusz, Myśle­ni­ce, Wie­licz­ka). Z kolei poza­kon­kur­so­we pisan­ki jubi­le­uszo­we (roz­mia­ro­wo więk­sze) adre­so­wa­ne są do uczniów Zespo­łu Pań­stwo­wych Szkół Pla­stycz­nych w Kra­ko­wie oraz przed­szko­la­ków z Wie­licz­ki. Kon­kur­so­we zma­ga­nia moż­na było oglą­dać „na żywo” przed Świę­ta­mi Zmar­twych­wsta­nia Pań­skie­go, 12 kwiet­nia, a ich wyni­ki i nagro­dzo­ne eks­po­na­ty podzi­wiać w Zam­ku Żup­nym, mię­dzy 16 a 28 bm. Ponad­to na obszer­nym dzie­dziń­cu zam­ko­wym wiel­kie wra­że­nie zro­bi­ły gigan­tycz­ne pisan­ki z wikli­no­wych jaj, któ­re ozda­bia­li ucznio­wie wie­lic­kie­go Zespo­łu Szkół im. Bra­ta Aloj­ze­go Kosi­by.

Na stro­nie inter­ne­to­wej zamiesz­czo­ne są wyłącz­nie frag­men­ty wybra­nych arty­ku­łów, po resz­tę zapra­sza­my do lek­tu­ry papie­ro­wej wer­sji nasze­go Tygo­dni­ka.

Boże­na Weber