Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Specjalny numer „Źródła” o Eucharystii!

numer specjalny

W pierw­szą nie­dzie­lę grud­nia br., rów­no­cze­śnie z nowym rokiem litur­gicz­nym, roz­pocz­nie się pro­gram dusz­pa­ster­ski Kościo­ła kato­lic­kie­go w Pol­sce na lata 2019–2022: „Eucha­ry­stia daje życie”. Redak­cja TRK „Źró­dło” wyda z tej oka­zji numer spe­cjal­ny, w cało­ści poświę­co­ny Eucha­ry­stii.

Na jego treść zło­ży się  m.in. oko­licz­no­ścio­we tek­sty przed­sta­wi­cie­li Epi­sko­pa­tu Pol­ski, tek­sty o posta­wach, zna­kach, gestach w Eucha­ry­stii, cudach eucha­ry­stycz­nych, świę­tych, któ­rzy szcze­gól­nie czci­li Mszę św., o św. Janie Paw­le II, gor­li­wym czci­cie­lu Eucha­ry­stii i wie­le innych.

Zapra­sza­my Was, nasi wier­ni Czy­tel­ni­cy, do naby­wa­nia tego nume­ru czy­ta­nia go w Waszych Rodzi­nach oraz prze­ka­zy­wa­nia, oso­bom bli­skim i zna­jo­mym, a tak­że tym, o któ­rych wie­cie, że rzad­ko albo wca­le nie uczest­ni­czą we Mszy św. – naj­więk­szym i naj­cen­niej­szym darze Boga dla ludzi.

Zamó­wień nume­ru spe­cjal­ne­go o Eucha­ry­stii (tak­że więk­szej ilo­ści) moż­na doko­nać dzwo­niąc pod numer tele­fo­nu: 12 423 22 57.

Redak­cja