Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Stała modlitwa w intencji ochrony życia

ks. bp Wiesław Śmigiel

Zwra­cam się z proś­bą do wszyst­kich zgro­ma­dzeń zakon­nych żeń­skich i męskich oraz do insty­tu­tów życia kon­se­kro­wa­ne­go, o pod­ję­cie sta­łej modli­twy w inten­cji ochro­ny życia od poczę­cia do natu­ral­nej śmier­ci. Obser­wu­je­my dra­ma­tycz­ny wzrost licz­by doko­ny­wa­nych abor­cji oraz euta­na­zji. Wzra­sta rów­nież licz­ba podej­mo­wa­nych prób samo­bój­czych, tak­że wśród mło­dzie­ży. Według WHO (Świa­to­wej Orga­ni­za­cji Zdro­wia) w 2018 r. w wyni­ku abor­cji stra­ci­ło życie 41,9 mln dzie­ci. Inne źró­dła poda­ją, że w 2018 roku abor­cja była głów­ną przy­czy­ną śmier­ci na świe­cie (Źró­dło: www. worldometers.info). (…) Skut­ki doko­na­nej abor­cji, w posta­ci syn­dro­mu poabor­cyj­ne­go, mają wpływ nie tyl­ko na życie matek i ojców, ale tak­że na per­so­nel medycz­ny, któ­ry uczest­ni­czył w jej prze­pro­wa­dze­niu. (…) W wyni­ku podej­mo­wa­nych dzia­łań prze­ciw­ko życiu (abor­cja, euta­na­zja i samo­bój­stwo) zwięk­sza się ryzy­ko zabu­rzeń psy­chicz­nych, takich jak zespół stre­su poura­zo­we­go, depre­sja, zabu­rze­nia lęko­we czy uza­leż­nie­nia. Ofia­rą abor­cji pada nie tyl­ko dziec­ko, ale rów­nież mat­ka, ojciec oraz wile innych osób. (…) Podej­mu­jąc ten pro­blem, mam wra­że­nie, że sta­je­my jak Dawid wobec Golia­ta, dla­te­go potrze­ba zaufa­nia Bogu i żar­li­wej modli­twy! Bar­dzo pro­szę, aby zgro­ma­dze­nia zakon­ne oraz insty­tu­ty życia kon­se­kro­wa­ne­go pod­ję­ły sta­łą kru­cja­tę modli­tew­ną w inten­cji ochro­ny życia od poczę­cia do natu­ral­nej śmier­ci. Otocz­my modli­twą kobie­ty, któ­re z róż­nych powo­dów boją się przy­jąć na świat swo­je dzie­ci! Módl­my się rów­nież za ojców, by byli odpo­wie­dzial­ni i bro­ni­li życia! Zachę­cam, by oto­czyć sta­łą modli­twą i tro­ską dusz­pa­ster­ską wszyst­kie oso­by, któ­re noszą bole­sne skut­ki dzia­łań prze­ciw­ko życiu. Pamię­taj­my, że łaska Boża może ule­czyć głę­bo­kie rany grze­chu.

Frag­ment listu skie­ro­wa­ny do osób życia kon­se­kro­wa­ne­go, 20 V 2019 r.