Spo­tka­nie obroń­ców życia czło­wie­ka z Ojcem Świę­tym Janem Paw­łem II w Kurii Kra­kow­skiej 13 VIII 1991 r.