Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Świadek Chrystusa Ukrzyżowanego

ks. abp Wojciech Polak Prymas Polski, Metropolita Gnieźnieński

Solą zie­mi i świa­tłem świa­ta był i cią­gle jest Słu­ga Boży kar­dy­nał Ste­fan Wyszyń­ski. Może­my o nim powie­dzieć, tak jak św. Paweł o sobie mówił miesz­kań­com Koryn­tu, że nie przy­był, aby błysz­czeć sło­wem i mądro­ścią, ale gło­sić Boże sło­wo, nie znał nicze­go wię­cej, jak tyl­ko Jezu­sa Chry­stu­sa ukrzy­żo­wa­ne­go, sta­wał przed ludź­mi w sła­bo­ści i bojaź­ni, by uka­zy­wać moc Bożą (por. 1 Kor 2,1–5). (…) Nie spo­sób zli­czyć kazań, homi­lii, prze­mó­wień, listów paster­skich, w któ­rych prze­po­wia­dał Dobrą Nowi­nę o zba­wie­niu. Ten Boży Pasterz był wier­nym gło­si­cie­lem Ewan­ge­lii w sło­wie i czy­nie. Bar­dzo kochał Kościół, czuł się za nie­go odpo­wie­dzial­ny, patrzył na nie­go ocza­mi same­go Chry­stu­sa jak na Oblu­bie­ni­cę. Zwia­sto­wa­nie wier­nym Dobrej Nowi­ny rozu­miał jako zada­nie, któ­re cią­gle musi trwać. Pry­mas uczył, że „Ewan­ge­lia i krzyż to nie są zabyt­ki, że Kościół to nie archi­wum – to aktu­al­ne życie! Nie wystar­czy wspo­mi­nać i mówić: Tak, to było dobre tysiąc lat temu, ale dziś? Wła­śnie i dziś aktu­al­na jest Ewan­ge­lia i krzyż Chry­stu­so­wy, i dziś jest potrzeb­na służ­ba Kościo­ła Chry­stu­so­we­go Naro­do­wi przez bisku­pów i kapła­nów. Bo Kościół Chry­stu­so­wy to Kościół Boga Żywe­go, to Chry­stus, któ­ry nie umie­ra. On żyje w nas!” (Gnie­zno, 24.04.1977 r.). (…) Trwa­jąc w ocze­ki­wa­niu na beaty­fi­ka­cję wier­ne­go i odda­ne­go Chry­stu­so­wi Paste­rza, nie usta­waj­my w pogłę­bia­niu naszej wia­ry. Wra­caj­my do naszych korze­ni, do Chrztu świę­te­go, któ­ry uczy­nił nas dzieć­mi Boży­mi i dał nam nowe życie w Chry­stu­sie. Bądź­my też wyra­zi­cie­la­mi głę­bo­kiej wdzięcz­no­ści wobec Boga za wkrót­ce bło­go­sła­wio­ne­go Ste­fa­na Wyszyń­skie­go, któ­ry w naszych cza­sach sta­je się przy­kła­dem świad­ka Chry­stu­so­wej Ewan­ge­lii, uczy wier­ne­go trwa­nia pod Jego krzy­żem i jest ojcem, któ­ry otu­chą krze­pi ludz­kie ser­ca.

Frag­ment listu paster­skie­go przy­go­to­wu­ją­ce­go do beaty­fi­ka­cji Słu­gi Boże­go ks. kard. Ste­fa­na Wyszyń­skie­go, 7 II 2020 r.

ks. abp Woj­ciech Polak
Pry­mas Pol­ski, Metro­po­li­ta Gnieź­nień­ski