Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Świadek Zmartwychwstałego

Bogdan Jański/ fot.: A. Zapotoczny

Ojco­wie Zmar­twych­wstań­cy to jedy­ne Zgro­ma­dze­nie Zmar­twych­wsta­nia Pana Nasze­go Jezu­sa Chry­stu­sa. Nazwa zako­nu pocho­dzi od dzwo­nów Wiel­ka­noc­ne­go Alle­lu­ja, któ­re brzmia­ły, kie­dy sied­miu kan­dy­da­tów skła­da­ło ślu­by zakon­ne w nowo powsta­łej wspól­no­cie, a mia­ło to miej­sce w Kata­kum­bach św. Seba­stia­na w Rzy­mie, w mar­cu 1842 r.

Pew­ne­go dnia Adam Mic­kie­wicz, przy­gnę­bio­ny sytu­acją Pola­ków po upad­ku Powsta­nia Listo­pa­do­we­go,  rzekł do swych przy­ja­ciół: „Nie ma dla nas inne­go ratun­ku; trze­ba nowe­go zako­nu! Ale kto go zało­ży? Trze­ba na to świę­te­go! Jań­ski zało­ży”.

Słu­ga Boży Bog­dan Jań­ski, któ­re­go pro­ces beaty­fi­ka­cyj­ny jest w toku, nazy­wa­ny dzi­siaj „świad­kiem zmar­twych­wsta­nia” nie­gdyś dekla­ro­wał się ate­istą. Pro­wa­dząc hulasz­czy tryb życia, odwie­dzał domy publicz­ne, uza­leż­nio­ny od alko­ho­lu i sek­su, myślał nawet o samo­bój­stwie. Zawarł tak­że mał­żeń­stwo, któ­re było związ­kiem na odle­głość, a zetknąw­szy się z saint-simo­ni­zmem odda­lił się od Boga, cho­ciaż w rze­czy­wi­sto­ści cały czas Go poszu­ki­wał. To wła­śnie Adam Mic­kie­wicz, z któ­rym dzie­lił pary­skie miesz­ka­nie zaim­po­no­wał mu swo­im przy­wią­za­niem do Kościo­ła kato­lic­kie­go. Jań­ski nie tyl­ko przy­go­to­wał do dru­ku „Pana Tade­usza” i prze­tłu­ma­czył na język fran­cu­ski inne dzie­ła Mic­kie­wi­cza, ale stał się jego wiel­kim przy­ja­cie­lem. To pod jego wpły­wem prze­żył rady­kal­ną ewo­lu­cję ducho­wą. Spo­wiedź jego trwa­ła kil­ka mie­się­cy.

Zgro­ma­dze­nie Zmar­twych­wstań­ców ma swój począ­tek w tzw. Dom­ku Jań­skie­go, wspól­no­cie, któ­ra powsta­ła w Pary­żu, w Śro­dę Popiel­co­wą 1836 roku. To tam pol­scy emi­gran­ci wie­dli życie opar­te na zasa­dach zakon­nych, modli­twie i poku­cie, by póź­niej wspól­no­tę prze­nieść do Rzy­mu. Kon­sty­tu­cja Zgro­ma­dze­nia zatwier­dzo­na zosta­ła w 1860 r., nie­ste­ty Jań­ski tego nie docze­kał, umarł mając zale­d­wie 33 lata. Na jego gro­bie zosta­ło zapi­sa­ne: „Tu spo­czy­wa mają­cy zmar­twych­wstać ś.p. Bog­dan Jań­ski, pierw­szy jaw­ny pokut­nik i apo­stoł emi­gra­cji pol­skiej we Fran­cji”.

Na stro­nie inter­ne­to­wej zamiesz­czo­ne są wyłącz­nie frag­men­ty wybra­nych arty­ku­łów, po resz­tę zapra­sza­my do lek­tu­ry papie­ro­wej wer­sji nasze­go Tygo­dni­ka.

Alek­san­dra Zapo­tocz­ny