Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Świątecznie i noworocznie

ks. inf. Ireneusz Skubiś

Betle­jem – miej­sce naro­dze­nia Jezu­sa, miej­sce Boże­go Naro­dze­nia. Naro­dze­nie Jezu­sa jest opro­mie­nio­ne świa­tłem betle­jem­skiej gwiaz­dy, a betle­jem­ska sta­jen­ka sta­ła się pierw­szym domem Zba­wi­cie­la świa­ta. W Betle­jem – „domu chle­ba” – chrze­ści­ja­nie, wyznaw­cy Chry­stu­sa, uzy­ska­li zamel­do­wa­nie ser­ca. Czło­wiek zamel­do­wa­ny uzy­sku­je poczu­cie pew­no­ści i przy­wią­za­nia.

Zamel­do­wa­nie spra­wia, że czu­je­my się u sie­bie, że czu­je­my się dobrze i bez­piecz­nie. Bo w domu naj­waż­niej­sze jest ser­ce. Dom bez ser­ca to żaden dom, to miej­sce, któ­re daje tło nie­szczę­śli­wej samot­no­ści, gdyż samot­ność jest tam, gdzie nie ma miło­ści. Sym­bo­lem domu peł­ne­go miło­ści są dzie­ci. Dziec­ko jest nie­ja­ko wkom­po­no­wa­ne w obraz domu. Moż­na nawet powie­dzieć, że naj­pięk­niej­szy dom jest roz­ja­śnio­ny rado­sny­mi ocza­mi i szcze­bio­tem dzie­ci.

Jeste­śmy wro­śnię­ci w chrze­ści­jań­ską tra­dy­cję i każ­dy z nas miał szczę­ście prze­ży­wać Boże Naro­dze­nie w para­fii, w rodzin­nym domu, czę­sto tak­że w innych for­mach kul­tu­ro­wych i zwy­cza­jo­wych. Razem może­my to nazwać kul­tu­rą Boże­go Naro­dze­nia, któ­ra ma bar­dzo boga­ty zapis w posta­ci lite­rac­kiej, teatral­nej, muzycz­nej, a tak­że w tra­dy­cji ludo­wej, np. góral­skiej. Boże Naro­dze­nie wpi­sa­ło się w kul­tu­rę świa­ta i sta­no­wi ogrom­ne bogac­two w róż­no­rod­no­ści swe­go wyra­zu, stwo­rzo­ne­go przez ludzi  wiel­kiej wia­ry i inte­lek­tu.

Ks. Inf. Ire­ne­usz Sku­biś

Na stro­nie inter­ne­to­wej zamiesz­czo­ne są wyłącz­nie frag­men­ty wybra­nych arty­ku­łów, po resz­tę zapra­sza­my do lek­tu­ry papie­ro­wej wer­sji nasze­go Tygo­dni­ka.