Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Światowy Dzień Chorych

Małgorzata z Città del Castello/Fot. Biuro Turystyki – Urząd Miasta Citta del Castello

Ten dzień poświę­co­ny jest każ­de­mu, kto bory­ka się z cho­ro­bą lub jest nie­peł­no­spraw­ny; bo tak­że bycie „spraw­nym ina­czej” pocią­ga za sobą sze­reg pro­ble­mów zdro­wot­nych. Dla­te­go pod­czas bło­go­sła­wie­nia lourdz­kie­go Pan Jezus indy­wi­du­al­nie „pod­cho­dzi” do cho­re­go i „pochy­la się” nad nim, dając siłę do prze­trwa­nia. Mimo iż dzi­siej­szy świat pro­mu­je pięk­no, Kościół kano­ni­zu­je oso­by dotknię­te kalec­twem i brzy­do­tą.

 Świę­ta – nie­chcia­na

Jak ma na imię ta dziew­czyn­ka?” – zapy­tał słu­żą­cy. „To nie ma imie­nia” – odpo­wie­dzie­li rodzi­ce. Mał­go­rza­ta z Cit­tà del Castel­lo (1287–1320) była kar­łem, mia­ła garb i jed­ną nogę krót­szą od dru­giej o 8 cm, gło­wę nie­pro­por­cjo­nal­ną do swo­je­go cia­ła, a na doda­tek była nie­wi­do­ma, pod­czas gdy jej rodzi­na pocho­dzą­ca z ary­sto­kra­cji wło­skiej marzy­ła o pięk­nym, zdro­wym potom­ku. Ojciec – kapi­tan woj­ska i boha­ter po wygra­nej bitwie – wraz ze swo­ją mło­dą żoną prze­trzy­my­wa­li więc cór­kę w ukry­ciu. Wybu­do­wa­no dla niej komór­kę z dwo­ma okien­ka­mi, aby przez jed­no mogła słu­chać Mszy św. dobie­ga­ją­cej z nie­da­le­kie­go kościo­ła w Men­to­la (Umbria), a przez dru­gie poda­wa­no jej jedze­nie. Drzwi zosta­ły zamu­ro­wa­ne. Doglą­dał ją słu­żą­cy. Nada­no jej imię Mar­ghe­ri­ta, co w języ­ku wło­skim mia­ło nawią­zy­wać do kwiat­ka mar­ga­ret­ki; jego płat­ki mia­ły sym­bo­li­zo­wać tysiąc wad zde­for­mo­wa­ne­go dziec­ka. Kape­lan kościół­ka nauczył Mał­go­rza­tę modlitw i odkrył, że jest obda­rzo­na pamię­cią, mądro­ścią i wia­rą.

Alek­san­dra Zapo­tocz­ny

Na stro­nie inter­ne­to­wej zamiesz­czo­ne są wyłącz­nie frag­men­ty wybra­nych arty­ku­łów, po resz­tę zapra­sza­my do lek­tu­ry papie­ro­wej wer­sji nasze­go Tygo­dni­ka.