Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Święcenia na onkologii

Święcenia na onkologii

Choć jest cięż­ko cho­ry i leży na łóż­ku szpi­tal­nym oddzia­łu onko­lo­gicz­ne­go w Szpi­ta­lu Woj­sko­wym w War­sza­wie, speł­nił swo­je naj­więk­sze marze­nie. W pią­tek 24 maja – bar­dzo cięż­ko cho­ry Michał, z rąk księ­dza bisku­pa Mar­ka Solar­czy­ka przy­jął świę­ce­nia dia­ko­na­tu i pre­zbi­te­ra­tu. Dzień wcze­śniej kle­ryk Zgro­ma­dze­nia Księ­ży Orio­ni­stów zło­żył ślub czy­sto­ści, ubó­stwa, posłu­szeń­stwa i szcze­gól­nej wier­no­ści papie­żo­wi oraz przy­się­gę ubó­stwa.

To była nie­zwy­kle wzru­sza­ją­ca uro­czy­stość, w któ­rej wzię­li udział naj­bliż­si ks. Micha­ła, a za spra­wą trans­mi­sji w mediach spo­łecz­no­ścio­wych tysią­ce ludzi. Cięż­ko cho­ry kle­ryk leżał na szpi­tal­nym łóż­ku – i to tam przy­jął świę­ce­nia kapłań­skie. Jak sam wyznał, jego marze­niem było sta­nie się kapła­nem i odpra­wie­nie choć­by jed­nej Mszy św.

Ks. biskup Marek Solar­czyk w homi­lii, któ­rą tam wygło­sił pod­kre­ślił, że Boże Sło­wo przy­po­mnia­ło, że naj­więk­szym zna­kiem miło­ści Boga jest dar życia, któ­ry może­my róż­nie reali­zo­wać. Zwra­ca­jąc się do kle­ry­ka Micha­ła powie­dział: „Ty dzi­siaj też nie­siesz to orę­dzie przez te środ­ki dla bra­ci w Zgro­ma­dze­niu i nie tyl­ko. Przez ten sakra­ment będziesz tak wyjąt­ko­wo włą­czo­ny w tajem­ni­cę Chry­stu­sa Kapła­na”.

Po homi­lii ks. biskup udzie­lił Micha­ło­wi naj­pierw świę­ceń dia­ko­na­tu, a następ­nie sakra­men­tu kapłań­stwa. Ks. Krzysz­tof Miś FDP, prze­ło­żo­ny pro­win­cjal­ny orio­ni­stów, podzię­ko­wał w imie­niu całej Rodzi­ny Zakon­nej za dar, na któ­ry tak bar­dzo cze­kał ks. Michał. Na zakoń­cze­nie Eucha­ry­stii neo­pre­zbi­ter przez nało­że­nie swo­ich namasz­czo­nych rąk udzie­lił bło­go­sła­wień­stwa ks. bp. Mar­ko­wi, współ­bra­ciom obec­nym na Mszy świę­tej oraz swo­im bli­skim.

Był to moment szcze­gól­nie wzru­sza­ją­cy, któ­ry poka­zał, że cud kapłań­stwa stał się rze­czy­wi­sto­ścią w życiu Micha­ła. Ks. Tar­ci­sio Vie­ira FDP, Prze­ło­żo­ny Gene­ral­ny pro­sił wszyst­kich człon­ków, przy­ja­ciół i dobro­dzie­jów, aby w trak­cie świę­ceń całe Zgro­ma­dze­nie Księ­ży Orio­ni­stów w Pol­sce i na świe­cie łączy­ło się ducho­wo i modli­ło się za księ­dza Micha­ła FDP. Przy­po­mi­na­my, że po udzie­lo­nych 22 maja przez Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka koniecz­nych dys­pens Ks. Michał Łos przy­jął wczo­raj ślu­by wie­czy­ste, a dzi­siaj mógł przy­jąć sakra­ment dia­ko­na­tu i kapłań­stwa. Dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy towa­rzy­szy­li ks. Micha­ło­wi w tej pięk­nej, skrom­nej, ale jak­że głę­bo­kiej i wzru­sza­ją­cej uro­czy­sto­ści. Kapłań­stwo jest darem i cudem. Pamię­taj­my o tym” –  czy­ta­my na face­bo­oko­wym pro­fi­lu pro­win­cji pol­skiej Zgro­ma­dze­nia Zakon­ne­go Małe Dzie­ło Boskiej Opatrz­no­ści (orio­ni­ści).

Księ­ża orio­ni­ści zamie­ści­li wideo, w któ­rym ks. Łos dzię­ku­je za modli­twę i udzie­la kapłań­skie­go bło­go­sła­wień­stwa. Sła­biut­kim gło­sem mówi na nim: „Niech będzie pochwa­lo­ny Jezus Chry­stus! Dzię­ku­ję wszyst­kim za modli­twę i dalej o nią pro­szę. Z ser­ca wam wszyst­kim bło­go­sła­wię w imię Ojca i Syna, i Ducha Świę­te­go”.

Ks. Michał Łos pocho­dzi z Dąbro­wy Tar­now­skiej. Jego cho­ro­ba roz­po­czę­ła się w tym roku przed Wiel­ka­no­cą i bar­dzo szyb­ko postę­pu­je. Od dnia świę­ceń, każ­de­go dnia spra­wu­je on Mszę św., w któ­rej pole­ca Panu Bogu tych, któ­rzy się za nie­go modlą. Chciał­by wyzdro­wieć, by słu­żyć swo­im kapłań­stwem i życiem jak naj­le­piej. Oddał się swo­je­mu Panu, Jezu­so­wi Chry­stu­so­wi pod Jego Naj­święt­szą Wolę.

Mał­go­rza­ta Pabis