Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Święto początków wiary Polaków

Święto początków wiary Polaków/ fot. J. Socha

14 kwiet­nia będzie świę­to pań­stwo­we dla uczcze­nia Chrztu Pol­ski. Z Sej­mu uchwa­ła jest już w Sena­cie. Sta­je się to 30 lat za póź­no, ale i tak dobrze, że wresz­cie dostrze­gli­śmy zna­cze­nie tego aktu, któ­ry legł u począt­ku dzie­jów Naro­du Pola­ków.

Poetyc­ko ujął rzecz ks. abp Marek Jędra­szew­ski z oka­zji 1050. rocz­ni­cy Chrztu Pol­ski, mówiąc że wów­czas „nie­bo otwar­ło się nad ludem Polan, na lud Polan padł cień krzy­ża i dosłow­nie stwo­rzył naród Pola­ków”. Fak­tycz­nie, tyl­ko tak moż­na nazwać to, co sta­ło się ze zlep­kiem ple­mion nazy­wa­nych odtąd naro­dem.

Zanim w kro­ni­kach chrze­ści­jań­skich poja­wi­ło się imię księ­cia Polan, Miesz­ka I, był on poga­ni­nem, a jego księ­stwo najeż­dża­li zbroj­nie pogra­nicz­ni mar­gra­bio­wie nie­miec­cy, nawra­ca­jąc mie­czem i ogniem czci­cie­li sło­wiań­skich bogów. Dla jed­no­czą­ce­go się wów­czas pań­stwa Polan, potęż­ne cesar­stwo nie­miec­kie, dążą­ce do opa­no­wa­nia całej Euro­py, sta­no­wi­ło ogrom­ne zagro­że­nie. Dla­te­go ksią­żę Miesz­ko roz­trop­nie uznał zwierzch­nic­two cesa­rza, ale poprzez przy­ję­cie Chrztu od Cze­chów unie­za­leż­nił się od Niem­ców, poprze­dza­jąc ten akt w 965 roku ukła­dem przy­jaź­ni przez mał­żeń­stwo z Dąbrów­ką, cór­ką księ­cia cze­skie­go Bole­sła­wa Okrut­ne­go. W roku następ­nym, 966, Miesz­ko przy­jął Chrzest. Uro­czy­stość odby­ła się w Wiel­ką Sobo­tę 14 kwiet­nia.

Cze­sław Rysz­ka

Na stro­nie inter­ne­to­wej zamiesz­czo­ne są wyłącz­nie frag­men­ty wybra­nych arty­ku­łów, po resz­tę zapra­sza­my do lek­tu­ry papie­ro­wej wer­sji nasze­go Tygo­dni­ka.