Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Święty Stanisław pomaga jednoczyć polskie serca

Procesja z Wawelu na Skałkę /fot. A.Wojnar

Pro­ce­sja ku czci św. Sta­ni­sła­wa, w któ­rej uczest­ni­czy­ło kil­ka tysię­cy wier­nych, zosta­ła zaini­cjo­wa­na uro­czy­stym biciem Dzwo­nu Zyg­mun­ta. Wyru­szy­ła z Kate­dry na Wawe­lu do klasz­to­ru Ojców Pau­li­nów na Skał­ce. –  Chwa­ła Ci, Świę­ty Bisku­pie, za ten trud jed­no­cze­nia. Wspo­móż nas w jed­no­cze­niu pol­skich serc – mówił Metro­po­li­ta Gdań­ski ks. abp Sła­woj Leszek Głódź pod­czas homi­lii wygło­szo­nej w Kra­ko­wie.

 Uro­czy­sta pro­ce­sja na Skał­kę ku czci Patro­na Pol­ski, św. Sta­ni­sła­wa BM, odby­wa się corocz­nie w maju, dla upa­mięt­nie­nia jego męczeń­skiej śmier­ci. Pro­ce­sja roz­po­czę­ła się w Kate­drze na Wawe­lu i prze­szła na Skał­kę uli­ca­mi: Pod­zam­cze, Ber­nar­dyń­ską, Bul­wa­ra­mi Wiśla­ny­mi, Die­tla, Augu­stiań­ską i Ska­łecz­ną. Zaini­cjo­wa­ło ją bicie Dzwo­nu Zyg­mun­ta, a na jej cze­le nie­sio­no krzyż i świe­ce, reli­kwie m.in. św. Sta­ni­sła­wa BM, św. Jana Paw­ła II, bł. Micha­ła Gie­droy­cia oraz innych świę­tych i bło­go­sła­wio­nych. Za reli­kwia­mi św. Sta­ni­sła­wa w uro­czy­stym pocho­dzie szli bisku­pi, księ­ża, przd­sta­wi­cie­le zako­nów, człon­ko­wie Zako­nu Szpi­tal­ne­go św. Łaza­rza, Kawa­le­ro­wie Mal­tań­scy, ryce­rze i damy Gro­bu Pań­skie­go, człon­ko­wie Brac­twa Kur­ko­we­go oraz pro­fe­so­ro­wie, rek­to­rzy wyż­szych uczel­ni i przed­sta­wi­cie­le władz pań­stwo­wych. Obec­ni byli har­ce­rze, poli­cja, straż pożar­na i woj­sko.

Tra­dy­cja pro­ce­sji z reli­kwia­mi św. Sta­ni­sła­wa się­ga cza­sów śre­dnio­wie­cza, ponie­waż pierw­sza pro­ce­sja odby­ła się zaraz po kano­ni­za­cji bisku­pa Sta­ni­sła­wa, w 1253 roku.

W tym roku we Mszy św. przy ołta­rzu Trzech Tysiąc­le­ci uczest­ni­czy­li przed­sta­wi­cie­le Epi­sko­pa­tu Pol­ski oraz nun­cjusz apo­stol­ski w Pol­sce ks. abp Salva­to­re Pen­nac­chio. Eucha­ry­stii na Skał­ce prze­wod­ni­czył Metro­po­li­ta Gdań­ski ks. abp Sła­woj Leszek Głódź.

Roz­po­czy­na­jąc uro­czy­stą Eucha­ry­stię, Metro­po­li­ta Kra­kow­ski ks. abp Marek Jędra­szew­ski przy­po­mniał, że w tym roku obcho­dzo­na jest 40. rocz­ni­ca I Piel­grzym­ki Jana Paw­ła II do Pol­ski, któ­ra zapo­cząt­ko­wa­ła ogrom­ne prze­mia­ny w naszej Ojczyź­nie: „Stąd nasza wiel­ka wdzięcz­ność wobec Boga za to, że w swo­jej nie­zmie­rzo­nej Opatrz­no­ści obda­rzył Pol­skę i Kościół kato­lic­ki nie­zwy­kłym świę­tym i tak oso­bi­ście dro­gim nam Paste­rzem, któ­ry swo­ją paster­ską bisku­pią posłu­gę zaczął dwa­dzie­ścia lat przed swo­im wybo­rem na Papie­ża, tutaj w Kra­ko­wie”.

Na począt­ku swo­jej homi­lii Metro­po­li­ta Gdań­ski ks. abp Leszek Głódź powie­dział, że wszy­scy zebra­ni przy­by­li tutaj w pro­ce­sji wia­ry i chwa­ły z wawel­skiej kate­dry, gdzie odda­li cześć św. Sta­ni­sła­wo­wi. Przy­by­li by ogrzać się przy ser­cu Pol­ski, któ­re bije w tym mie­ście. Przy­po­mniał, że kra­kow­ska Skał­ka to miej­sce dzie­jo­wej tra­ge­dii z udzia­łem św. Sta­ni­sła­wa. Wier­ni przy­by­li na to miej­sce, by wiel­bić Boga za wszyst­kie udzie­lo­ne mu łaski i pro­sić o wsta­wien­nic­two św. Bisku­pa ze Szcze­pa­no­wa.

Na stro­nie inter­ne­to­wej zamiesz­czo­ne są wyłącz­nie frag­men­ty wybra­nych arty­ku­łów, po resz­tę zapra­sza­my do lek­tu­ry papie­ro­wej wer­sji nasze­go Tygo­dni­ka.

Joan­na Bana­sik
Źró­dło: diecezja.pl