Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Szatan atakuje Polskę

W Irlan­dii ponad 20 lat temu we Mszy św. uczest­ni­czy­ło ok. 70% ochrzczo­nych, 10 lat póź­niej o poło­wę mniej, a obec­nie nie­ca­łe 10%. Był atak na nich, przy­ję­li abor­cję i mał­żeń­stwa jed­no­pł­cio­we. I jest atak na Pol­skę. Sza­tan nie może stra­wić kul­tu do Mat­ki Bożej, do świę­te­go Micha­ła Archa­nio­ła. Trze­ba, żeby­śmy się czu­li strze­że­ni pod tą opie­ką i on nie poko­na tego. Trze­ba pokor­nie ufać Bożej pomo­cy. (…) Archa­nioł Michał chce poma­gać Bogu w reali­zo­wa­niu pla­nu zbaw­cze­go. Stąd wszy­scy ludzie, któ­rzy opo­wia­da­ją się za Bogiem i chcą reali­zo­wać ten Boży plan, powin­ni zwra­cać się do nie­go o pomoc. Żeby­śmy mogli poko­ny­wać nasze oso­bi­ste trud­no­ści, ego­izm i poko­ny­wać poku­sy sza­ta­na, bo my sza­ta­na nie poko­na­my wła­sną siłą. Sza­ta­na poko­nu­je­my mocą Bożą. Nie­któ­rzy teo­lo­go­wie uwa­ża­ją, że sza­tan nie ist­nie­je, lecz jest tyl­ko „sper­so­ni­fi­ko­wa­ną ideą”. Sza­tan ma wiel­ką umie­jęt­ność uwo­dze­nia. Dla­te­go tak trud­no zro­zu­mieć, że jest poko­na­ny, bo poja­wia się z wiel­ką siłą, wie­le obie­cu­je, przy­no­si pre­zen­ty pięk­nie i dobrze owi­nię­te, ale nie wiesz co jest w środ­ku. (…) Nie wol­no nam zbli­żać się do dia­bła, któ­ry jest jak wście­kły pies przy­ku­ty łań­cu­chem, do któ­re­go nie nale­ży pod­cho­dzić, bo ugry­zie. Prze­strze­gam też przed dia­lo­go­wa­niem z dia­błem, jak to czy­ni­ła Ewa. Z dia­błem się nie roz­ma­wia, bo nas poko­nu­je, jest od nas bar­dziej inte­li­gent­ny. Trze­ba iść do Mat­ki Bożej, Ona nas strze­że. (…) My jeste­śmy dzieć­mi Boży­mi, Jemu zale­ży na nas. On jest bli­sko nas. Anioł Stróż, Archa­nioł Michał – nie­kie­dy zapo­mi­na­my o wezwa­niu ich, a oni nam poma­ga­ją. Trze­ba tyl­ko uwie­rzyć Panu Bogu i pamię­tać, że sza­tan nie ma dostę­pu do ser­ca pokor­ne­go.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. odpu­sto­wej w Sank­tu­arium św. Micha­ła Archa­nio­ła i bł. Bro­ni­sła­wa Mar­kie­wi­cza w Miej­scu Pia­sto­wym, 29 IX 2019 r.

ks. abp Józef Micha­lik
Biskup Senior Archi­die­ce­zji Prze­my­skiej