Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Szczególna więź między biskupem i Chrystusem

Ks. Abp Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Metropolita Poznański

Pod­czas świę­ceń bisku­pich udzie­la­nych w kate­drze św. Pio­tra w Rzy­mie, w Uro­czy­stość Obja­wie­nia Pań­skie­go 2013 roku, papież Bene­dykt XVI mówił: „Może­my powie­dzieć, że biskup winien być nade wszyst­ko czło­wie­kiem, któ­re­mu zale­ży na Bogu, ponie­waż tyl­ko wów­czas napraw­dę zale­ży mu na ludziach. Mogli­by­śmy też powie­dzieć odwrot­nie: biskup powi­nien być czło­wie­kiem, któ­re­mu ludzie leżą na ser­cu, któ­re­go przej­mu­je los ludzi. Musi on być czło­wie­kiem dla innych. Może on jed­nak być nim napraw­dę wów­czas, kie­dy jest czło­wie­kiem zdo­by­tym przez Boga”. (…) Paster­ska miłość prze­ja­wia się rów­nież w odwa­dze. Odwa­dze podob­nej do tej, dzię­ki któ­rej mędr­cy pod­ję­li decy­zję, aby ruszyć w dłu­gą dro­gę za gwiaz­dą. Cecho­wa­ła ich odwa­ga i poko­ra wia­ry. Trze­ba było odwa­gi, aby przy­jąć znak gwiaz­dy jako nakaz wyru­sze­nia, aby wyjść ku temu, co nie­zna­ne, nie­pew­ne, na dro­gi, na któ­rych czy­ha­ło wie­le nie­bez­pie­czeństw. Może­my sobie wyobra­zić, że decy­zja tych ludzi wywo­ła­ła wie­le kpin: szy­der­stwa reali­stów, któ­rzy potra­fi­li jedy­nie wyśmie­wać marzy­ciel­stwo tych ludzi. Ten, kto wyru­szał w dro­gę kie­ru­jąc się tak nie­pew­ny­mi obiet­ni­ca­mi, ryzy­ku­jąc wszyst­ko, mógł wyda­wać się jedy­nie śmiesz­ny. Lecz dla tych ludzi, głę­bo­ko prze­ję­tych Bogiem, dro­ga według Jego wska­zań była waż­niej­sza od ludz­kiej opi­nii.

Frag­ment listu skie­ro­wa­ne­go do ks. bp. Pio­tra Saw­czu­ka, nowe­go Bisku­pa Die­ce­zji Dro­hi­czyń­skiej, 20 VII 2019 r.

ks. abp Sta­ni­sław Gądec­ki
Prze­wod­ni­czą­cy Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski
Metro­po­li­ta Poznań­ski