Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Szczęść Boże w Nowym Roku 2020!

Okładka "Źródło" nr1/2020

Przed 28 laty, w nie­dzie­lę, 5 stycz­nia 1992 r. uka­zał się pierw­szy numer Tygo­dni­ka Rodzin Kato­lic­kich „Źró­dło”. Wszyst­kim Czy­tel­ni­kom i Współ­pra­cow­ni­kom, Kol­por­te­rom i oso­bom zaj­mu­ją­cym się roz­pro­wa­dza­niem kolej­nych nume­rów „Źró­dła” w para­fiach, Bisku­pom, Kapła­nom i Dar­czyń­com skła­da­my ser­decz­ne podzię­ko­wa­nia i zapew­nia­my o naszej codzien­nej pamię­ci w modli­twie. Szczęść Boże w Nowym Roku 2020!

Redak­cja