Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Szczęśliwy dom zbudowany na Chrystusie

Ks. abp. Marek Jędraszewski

Jeże­li odrzu­ca się Boga i gar­dzi się god­no­ścią czło­wie­ka jako kobie­ty i męż­czy­zny, to nie ma miej­sca ani na rodzi­nę, ani na naród. (…) Budo­wa­nie wła­sne­go szczę­ścia musi się odby­wać w Koście­le i z Kościo­łem, w głę­bo­kim prze­ko­na­niu, w nie­za­chwia­nej wie­rze, że ten Kościół gło­si Chry­stu­sa, któ­ry ma sło­wa życia wiecz­ne­go. Budo­wa­nie szczę­śli­we­go domu swo­je­go życia jest moż­li­we w opar­ciu o miłość ukrzy­żo­wa­ną. (…) W krzy­żu Chry­stu­sa czło­wiek znaj­du­je peł­ny wymiar Boże­go miło­sier­dzia, w któ­rym Stwór­ca pochy­la się nad ludz­ką bie­dą i grze­chem. Krzyż jed­no­cze­śnie wska­zu­je na swo­je ramio­na, któ­re chcą każ­de­go przy­gar­nąć. (…) Budo­wać na Chry­stu­sie to wresz­cie zna­czy oprzeć wszyst­kie swo­je pra­gnie­nia, tęsk­no­ty, marze­nia, ambi­cje i pla­ny na Jego woli. To powie­dzieć sobie, swo­jej rodzi­nie, przy­ja­cio­łom i całe­mu świa­tu, a nade wszyst­ko same­mu Chry­stu­so­wi: „Panie, nie chcę w życiu robić nic prze­ciw Tobie, bo Ty wiesz, co jest naj­lep­sze dla mnie. Tyl­ko Ty masz sło­wa życia wiecz­ne­go”. (…) Ołtarz mówi o ofie­rze Chry­stu­sa, o ska­le, któ­ra jest w sta­nie oprzeć się wszyst­kim zawie­ru­chom, o modli­twie – peł­nej uwiel­bie­nia, ale bła­gal­nej.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. z udzie­le­niem sakra­men­tu mał­żeń­stwa w   Kole­gia­cie św. Anny w Kra­ko­wie, 21 IX 2019 r.

ks. abp Marek Jędra­szew­ski
Metro­po­li­ta Kra­kow­ski