Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Szczęśliwy wiek Krakowa

Michał Giedroyć

7 listo­pa­da 2018 roku pod­czas audien­cji udzie­lo­nej ks. kard. Ange­lo Bec­ciu, pre­fek­to­wi Kon­gre­ga­cji Spraw Kano­ni­za­cyj­nych, Ojciec Świę­ty Fran­ci­szek pole­cił pro­mul­go­wać dekret hero­icz­no­ści cnót i zatwier­dzić kult publicz­ny od nie­pa­mięt­nych cza­sów bł. Micha­ła Gie­droy­cia (beati­fi­ca­tio aequ­ipol­lens). Ozna­cza to, że Michał Gie­droyć, żyją­cy w XV wie­ku zakry­stian z kościo­ła św. Mar­ka w Kra­ko­wie, jest Bło­go­sła­wio­nym Kościo­ła kato­lic­kie­go. Uro­czy­sto­ści dzięk­czy­nie­nia za wynie­sie­nie do chwa­ły ołta­rzy nowe­go Bło­go­sła­wio­ne­go prze­wi­dzia­ne są w Kra­ko­wie 8 czerw­ca 2019 roku.

8 listo­pa­da 2018 roku, Ojciec Świę­ty Fran­ci­szek spra­wił Kościo­ło­wi w Kra­ko­wie, a tak­że w Pol­sce i zapew­ne na Litwie, ogrom­ną radość – mówił ks. arcy­bi­skup Marek Jędra­szew­ski, komen­tu­jąc papie­ską decy­zję, doty­czą­cą upo­waż­nie­nia Kon­gre­ga­cji Spraw Kano­ni­za­cyj­nych do opu­bli­ko­wa­nia dekre­tu o hero­icz­no­ści cnót i potwier­dze­nia kul­tu publicz­ne­go od nie­pa­mięt­nych cza­sów Słu­gi Boże­go Micha­ła Gie­droy­cia.

W Kra­ko­wie trwa­ją inten­syw­ne przy­go­to­wa­nia do uro­czy­sto­ści. Od lute­go do maja w każ­dy II pią­tek mie­sią­ca, w koście­le św. Mar­ka w Kra­ko­wie zapla­no­wa­no spo­tka­nie z bło­go­sła­wio­nym Micha­łem. Roz­po­czy­na się ono pre­lek­cją o godzi­nie 18.00 i Mszą św. o 18.30. 8 lute­go nastą­pi­ło prze­ka­za­nie reli­kwii Micha­ła Gie­droy­cia do Kole­gia­ty św. Anny w Kra­ko­wie, a 8 mar­ca do Bazy­li­ki Mariac­kiej. W kolej­nych mie­sią­cach reli­kwie tra­fią do kościo­ła Ojców Ber­nar­dy­nów pw. św. Ber­nar­dy­na ze Sie­ny, do kościo­ła św. Kata­rzy­ny Alek­san­dryj­skiej Ojców Augu­stia­nów oraz do Bazy­li­ki Boże­go Cia­ła Kano­ni­ków Regu­lar­nych Late­rań­skich. 4 maja, w rocz­ni­cę śmier­ci, spo­tka­nie z bło­go­sła­wio­nym Micha­łem zapla­no­wa­no w Bień­czy­cach.

Nowy Bło­go­sła­wio­ny żył w cza­sie, któ­ry w histo­rii nazy­wa się „szczę­śli­wym wie­kiem Kra­ko­wa” (felix saecu­lum Cra­co­viae). Michał Gie­droyć przy­jaź­nił się ze Świę­to­sła­wem Mil­czą­cym, św. Janem z Kęt, św. Szy­mo­nem z Lip­ni­cy, św. Sta­ni­sła­wem Kazi­mier­czy­kiem oraz Iza­ja­szem Bone­rem.

Syl­wet­kę bło­go­sła­wio­ne­go, któ­ry jest patro­nem Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej, moż­na poznać na stro­nie https://diecezja.pl/miasto-swietych/18715–2/. We wszel­kich spra­wach zwią­za­nych z bł. Micha­łem Gie­droy­ciem dla wier­nych i dla mediów uru­cho­mio­no spe­cjal­ny adres e-mailo­wy: giedroyc@diecezja.pl.

Na stro­nie inter­ne­to­wej zamiesz­czo­ne są wyłącz­nie frag­men­ty wybra­nych arty­ku­łów, po resz­tę zapra­sza­my do lek­tu­ry papie­ro­wej wer­sji nasze­go Tygo­dni­ka.