Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Tajemnica eucharystyczna

Ks. Abp Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Metropolita Poznański

Dzię­ki roz­mno­że­niu chle­ba, Zba­wi­ciel przy­po­mi­na nam o tym, że Bóg rozu­mie potrze­by czło­wie­ka i trosz­czy się o nie­go. Przy­po­mi­na nam o czu­ło­ści i tro­skli­wo­ści Boga o każ­de­go czło­wie­ka, szcze­gól­nie o stra­pio­ne­go i udrę­czo­ne­go życiem. Do takiej tro­skli­wo­ści o czło­wie­ka Jezus nie­ustan­nie zachę­ca swo­ich uczniów. Dzię­ki Eucha­ry­stii pozwa­la nam kro­czyć Jego dro­gą; dro­gą służ­by, dzie­le­nia się i daru. (…) W Koście­le, ale i w spo­łe­czeń­stwie sło­wem klu­czo­wym win­na być soli­dar­ność, czy­li odda­nie do dys­po­zy­cji Boga tego, co posia­da­my, naszych skrom­nych zdol­no­ści. Tyl­ko dzię­ki dzie­le­niu się, dzię­ki daro­wi nasze życie sta­nie się płod­ne i przy­nie­sie owoc. (…) Tajem­ni­ca eucha­ry­stycz­na jest bowiem darem, jaki Jezus Chry­stus czy­ni z same­go sie­bie, obja­wia­jąc nam nie­skoń­czo­ną miłość Boga wobec każ­de­go czło­wie­ka. Dzi­siej­sza uro­czy­stość wyra­ża zatem radość całe­go Kościo­ła, któ­ry kon­tem­plu­jąc i ado­ru­jąc Prze­naj­święt­szy Sakra­ment uzna­je, że jest w nim rze­czy­wi­ście i sta­le obec­ny Jezus, naj­wyż­szy i wiecz­ny Kapłan. (…) Eucha­ry­stycz­ny Jezus koła­cze i pro­si, aby­śmy pozwo­li­li Mu tam wejść nie tyl­ko na jeden dzień, lecz na zawsze.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej na pla­cu przed kate­drą poznań­ską na zakoń­cze­nie pro­ce­sji Boże­go Cia­ła, 20 VI 2019 r.

ks. abp Sta­ni­sław Gądec­ki
Prze­wod­ni­czą­cy Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski
Metro­po­li­ta Poznań­ski