Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Tajemnica Światłości

Ks. abp. Marek Jędraszewski

Powstań! Świeć, Jeru­za­lem, bo przy­szło twe świa­tło i chwa­ła Pań­ska roz­bły­ska nad tobą. Bo oto ciem­ność okry­wa zie­mię i gęsty mrok spo­wi­ja ludy, a ponad tobą jaśnie­je Pan, i Jego chwa­ła jawi się nad tobą”. To głów­ne prze­sła­nie uro­czy­sto­ści Obja­wie­nia Pań­skie­go, któ­re mówi o tajem­ni­cy Świa­tło­ści. Jej pierw­szym eta­pem jest przy­by­cie ze Wscho­du Mędr­ców, któ­rzy poszu­ki­wa­li Mesja­sza. W ich posta­wie prze­ja­wi­ła się mądrość, ponie­waż bada­jąc nie­bo­skłon odkry­li nie­zwy­kłe zja­wi­sko i potra­fi­li je wła­ści­wie zin­ter­pre­to­wać. Nie poprze­sta­li na praw­dzie teo­re­tycz­nej i uzna­li, że ich obo­wiąz­kiem jest zło­żyć pokłon nowo­na­ro­dzo­ne­mu Kró­lo­wi. Taka jest dro­ga czło­wie­cze­go umy­słu, któ­ry jest boga­ty w dwa skrzy­dła, o któ­rych pisał św. Jan Paweł II Wiel­ki: skrzy­dło wia­ry i rozu­mu. To, co moż­na odkryć wła­snym rozu­mem, wspo­ma­ga­ne jest świa­tłem wia­ry. (…) Uzna­nie Chry­stu­sa za Kró­la, Syna Boże­go i świa­tłość świa­ta musi zna­leźć odbi­cie w życiu ludzi. Mędr­cy, prze­ję­ci chrze­ści­jań­ską praw­dą, świad­czy­li o Chry­stu­sie w swej ojczyź­nie. Tym samym speł­ni­ło się pro­roc­two Iza­ja­sza: „Pój­dą naro­dy do two­je­go świa­tła, kró­lo­wie do bla­sku two­je­go wscho­du”. Tę praw­dę potwier­dził tak­że św. Paweł w Liście do Efe­zjan, w któ­rym stwier­dził, że poga­nie są współ­uczest­ni­ka­mi obiet­ni­cy w Chry­stu­sie Jezu­sie.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­ny pod­czas Mszy św. na Wawe­lu w uro­czy­stość Obja­wie­nia Pań­skie­go, 6 I 2020 r.

ks. abp Marek Jędra­szew­ski
Metro­po­li­ta Kra­kow­ski