Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

To już trzydzieści lat

Kaplica Klasztorna w Łagiewnikach

Miłość nada­je czy­nom naszym war­tość” — te sło­wa z „Dzien­nicz­ka” św. Sio­stry Fau­sty­ny były mot­tem obcho­dów 30. rocz­ni­cy powro­tu Zgro­ma­dze­nia Sióstr Mat­ki Bożej Miło­sier­dzia do pro­wa­dze­nia pra­cy apo­stol­skiej z dziew­czę­ta­mi w duchu cha­ry­zma­tu w Łagiew­ni­kach. Uro­czy­sto­ści odby­ły się w Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w dniach 13–15 grud­nia 2019 roku.

W spo­tka­niu jubi­le­uszo­wym wzię­ły udział sio­stry z wie­lu domów Zgro­ma­dze­nia, któ­re posłu­gi­wa­ły w tym Domu Miło­sier­dzia, gro­no peda­go­gicz­ne, kapła­ni, pra­cow­ni­cy oraz wycho­wan­ki, któ­re w cią­gu tych lat prze­by­wa­ły w nim, korzy­sta­jąc z wycho­wa­nia i naucza­nia w szko­le pod­sta­wo­wej, gim­na­zjum, liceum i szko­łach bran­żo­wych o pro­fi­lu fry­zjer­skim i gastro­no­micz­nym. Uro­czy­sto­ści jubi­le­uszo­we zaszczy­ci­ły swą obec­no­ścią przed­sta­wi­cie­le władz mia­sta Kra­ko­wa, Mało­pol­ski Kura­tor Oświa­ty Bar­ba­ra Nowak, sądow­nic­twa, dele­ga­cje z zaprzy­jaź­nio­nych pla­có­wek reso­cja­li­za­cyj­nych, a tak­że dobro­czyń­cy i przy­ja­cie­le Zgro­ma­dze­nia.

Spo­tka­nie roz­po­czę­ło się w sobo­tę przed połu­dniem. Wita­jąc zebra­nych w sali kon­fe­ren­cyj­nej Domu Dusz­pa­ster­skie­go s. Nico­la, dyrek­tor­ka Mło­dzie­żo­we­go Ośrod­ka Wycho­waw­cze­go im. św. Sio­stry Fau­sty­ny w Kra­ko­wie-Łagiew­ni­kach powie­dzia­ła, że w tym waż­nym dniu, gdy zgro­ma­dze­nie obcho­dzi 30. rocz­ni­cę powro­tu do pra­cy w duchu cha­ry­zma­tu, ośro­dek zor­ga­ni­zo­wał tak­że zjazd absol­wen­tek. Przez ten czas przez pla­ców­kę prze­szło 1200 dziew­cząt. — Jest to oka­zja do wspo­mnień i pogłę­bie­nia wię­zi pomię­dzy tymi, któ­rzy two­rzy­li i teraz two­rzą Dom Miło­sier­dzia – pod­kre­śli­ła.

Ks. bp Jan Zając, kustosz hono­ro­wy Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­ko­wie-Łagiew­ni­kach przy­po­mniał histo­rię Domu Miło­sier­dzia. — Dzię­ku­je­my dziś za wiel­kie ser­ce i ofiar­ne ręce ks. Alek­san­dra Lubo­mir­skie­go, któ­ry ufun­do­wał ten dom – mówił.

Bp Zając powró­cił do roku 1962, kie­dy wła­dze komu­ni­stycz­ne ode­bra­ły sio­strom budy­nek i zakład prze­szedł w ręce świec­kich wycho­waw­ców. — Budy­nek został odgro­dzo­ny, a sio­stry odsu­nię­te od pra­cy w swo­im cha­ry­zma­cie – przy­po­mniał.

Koń­cząc wypo­wiedź kustosz hono­ro­wy Sank­tu­arium w Łagiew­ni­kach stwie­dził: — Patrząc na minio­ne dzie­je razem z Mat­ką Zało­ży­ciel­ką Tere­są Potoc­ką wysła­wiaj­my Boga za wiel­kie dzie­ła, któ­re tu Pan uczy­nił.

W sobo­tę ks. bp Janusz Mastal­ski spra­wo­wał w Kapli­cy Klasz­tor­nej Mszę świę­tą dzię­ku­jąc za powrót Zgro­ma­dze­nia Sióstr Mat­ki Bożej Miło­sier­dzia do pro­wa­dze­nia pra­cy apo­stol­skiej z dziew­czę­ta­mi w duchu cha­ry­zma­tu. W homi­lii nawią­zał do hasła spo­tka­nia „…Miłość nada­je czy­nom naszym war­tość” i pod­kre­ślał, że wła­śnie ta miłość daje siłę i moty­wu­je do codzien­nej pra­cy.

Uczest­ni­cy spo­tka­nia wysłu­cha­li tak­że świa­dectw dziew­cząt i obej­rze­li pre­zen­ta­cję naj­waż­niej­szych wyda­rzeń minio­nych lat. Sio­stry zapla­no­wa­ły tak­że czas na wspo­mnie­nia, kon­cert i spo­tka­nie opłat­ko­we.

mp