Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Tragedia z perspektywy wiary

Ks. abp. Marek Jędraszewski

Są to nasze wyra­zy jed­no­ści, soli­dar­no­ści i modli­twy z ofia­ra­mi tego nie­szczę­ścia, ale tak­że z ich rodzi­na­mi, któ­re przy­je­cha­ły nie­raz z dale­kich stron, np. z Bia­łe­go­sto­ku, ze Słup­ska, z Lubli­na, z Piotr­ko­wa Try­bu­nal­skie­go. To poka­zu­je, jak Zako­pa­ne ścią­ga ludzi z całej Pol­ski. Przy­je­cha­li tutaj, żeby odpo­cząć, żeby zoba­czyć pięk­no przy­ro­dy, nagle doświad­czy­li gór w ich naj­bar­dziej dra­ma­tycz­nym wymia­rze i na pew­no zapa­mię­ta­ją to do koń­ca swo­je­go życia. (…) Po odwie­dzi­nach ran­nych w szpi­ta­lu w Zako­pa­nem, widzę, że ich stan na szczę­ście się popra­wia. Jest to kwe­stia cza­su, gdy wró­cą do swo­ich domów, do swo­ich naj­bliż­szych. To, co ich wszyst­kich łączy to przede wszyst­kim wdzięcz­ność Panu Bogu, że prze­ży­li, a nie wszyst­kim nie­ste­ty było to dane. Łączy ich też wia­ra w Pana Boga, któ­ra doda­je im sił, otu­chy i nadziei, że to nie­szczę­ście, tra­ge­dia, któ­rej byli uczest­ni­ka­mi, odpo­wied­nio prze­ży­ta, z per­spek­ty­wy wia­ry, sta­nie się tak­że dla nich umoc­nie­niem na dal­sze życie. Wobec takich wyda­rzeń, potę­gi natu­ry, bez­rad­no­ści czło­wie­ka, pozo­sta­je modli­twa. I wła­śnie o nią pro­si­li mnie wszy­scy.

Frag­ment wypo­wie­dzi wygło­szo­nej pod­czas wizy­ty szpi­tal­nej w Kra­ko­wie i Zako­pa­nem u poszko­do­wa­nych, któ­rzy ucier­pie­li 22 VIII w cza­sie burzy w Tatrach, 25 VIII 2019 r.

ks. abp Marek Jędra­szew­ski
Metro­po­li­ta Kra­kow­ski