Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Troska o rodzinę

ks. bp Wiesław Śmigiel

Tro­ską Rady  ds. Rodzi­ny jest przy­wró­ce­nie dobrych rela­cji w rodzi­nie. Zauwa­ża­my, że dzie­ci, a w szcze­gól­no­ści mło­dzież, coraz wię­cej cza­su poświę­ca­ją na rela­cje wir­tu­al­ne zamiast rodzin­ne, oso­bo­we. Mło­dzież ucie­ka w świat Inter­ne­tu, tym­cza­sem poczu­cie bez­pie­czeń­stwa dają bar­dzo dobre rela­cje z rodzi­ca­mi. (…) W dzi­siej­szych cza­sach nale­ży pod­kre­ślać, że mał­żeń­stwo opar­te na fun­da­men­cie sakra­men­tu jest nie­zwy­kłą war­to­ścią. To śro­do­wi­sko rado­ści, miło­ści, bez­pie­czeń­stwa i wzro­stu w czło­wie­czeń­stwie. Taki wize­ru­nek rodzi­ny w dzi­siej­szych cza­sach wyma­ga dowar­to­ścio­wa­nia i pro­mo­cji. Naj­le­piej o rodzi­nie świad­czą sami szczę­śli­wi mał­żon­ko­wie. Wspar­ciem i przy­kła­dem słu­żą mał­żon­ko­wie dzia­ła­ją­cy w ruchach, dusz­pa­ster­stwie, sto­wa­rzy­sze­niach i wspól­no­tach rodzin. Rodzi­ny te są przy­kła­dem jak budo­wać bli­skie rela­cje, wspie­rać się, modlić razem i cie­szyć wspól­nym życiem. To model, do któ­re­go nale­ży dążyć. Oczy­wi­ście, jako Rada ds. Rodzi­ny zda­je­my sobie spra­wę, że do tych wspól­not nale­ży nie­wiel­ka ilość rodzin, dla­te­go z pro­po­zy­cja­mi dusz­pa­ster­ski­mi musi­my wycho­dzić do kolej­nych mał­żeństw. Chce­my odpo­wia­dać na ich potrze­by. (…) Bp Ste­fa­nek i jego poprzed­nik abp Maj­dań­ski kła­dli nacisk na kon­ty­nu­ację dzia­łań w dusz­pa­ster­stwie. Nie nale­ży wpro­wa­dzać rady­kal­nych reform w struk­tu­rach dusz­pa­ster­stwa rodzin. Lepiej jest kon­ty­nu­ować dobre roz­wią­za­nie, roz­bu­do­wy­wać je i dosto­so­wy­wać do aktu­al­nych potrzeb. W Pol­sce funk­cjo­nu­je dobry model przy­go­to­wa­nia do mał­żeń­stwa, musi­my jed­nak udo­sko­na­lić go pod wzglę­dem mery­to­rycz­nym i spe­cja­li­stycz­nym. Te myśli tych dwóch wiel­kich bisku­pów nale­ży kon­ty­nu­ować.

 Frag­ment pre­zen­ta­cji dzia­łań i prak­tyk pro­fi­lak­tycz­nych doty­czą­cych rodzi­ny, wygło­szo­ny pod­czas  obrad Rady ds. Rodzi­ny Epi­sko­pa­tu Pol­ski w War­sza­wie, 24 I 2020 r.

ks. bp Wie­sław Śmi­giel
Prze­wod­ni­czą­cy Rady ds. Rodzi­ny KEP
Biskup Die­ce­zji Toruń­skiej