Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Trwajcie w modlitwie różańcowej

Ks. abp. Marek Jędraszewski

Jak­że nie dzię­ko­wać za modli­twę różań­co­wą, któ­ra jest tak potrzeb­na świa­tu, o czym mówią wszyst­kie ostat­nie, naj­waż­niej­sze i uzna­ne przez Kościół obja­wie­nia Mat­ki Naj­święt­szej, zwłasz­cza te sprzed 102 lat w Fati­mie. Jak­by nam chcia­ła poka­zać – od tej modli­twy zale­ży los świa­ta, pokój na świe­cie, a tak­że los Kościo­ła. Trwaj­cie w tej modli­twie, któ­ra pogłę­bia wia­rę, roz­sze­rza prze­strze­nie miło­ści, budu­je nadzie­ję. (…) Św. Piotr, wie­rząc sło­wu Chry­stu­sa, zarzu­cił sie­ci, choć z rybac­kie­go punk­tu widze­nia było to nie­roz­sąd­ne. Usły­szał, zawie­rzył, wyko­nał. I doko­nał się cud poło­wu tak wiel­kiej licz­by ryb, jakiej nigdy wcze­śniej nie zło­wił. Sie­ci zaczę­ły się rwać. Pięk­nym nawią­za­niem do tam­tych wyda­rzeń jest fakt, że każ­dy nowo wybra­ny papież otrzy­mu­je pier­ścień ryba­ka. Ma łowić ludzi w Chry­stu­so­we sie­ci, w sie­ci Kościo­ła. Ma łowić gło­sze­niem Ewan­ge­lii, przy­kła­dem życia, pobu­dza­niem innych do podob­nej, a może jesz­cze więk­szej wia­ry, miło­ści i nadziei. Na tym prze­cież pole­ga nasze zwią­za­nie się z każ­dym kolej­nym Pio­trem naszych cza­sów. On jest głów­nym punk­tem odnie­sie­nia w naszej wie­rze, nadziei i miło­ści.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. spra­wo­wa­nej z oka­zji zakoń­cze­nia jubi­le­uszu 150-lecia poświę­ce­nia kościo­ła w para­fii Mat­ki Bożej Pocie­sze­nia w Budzo­wie, 10 II 2019 r.

ks. abp Marek Jędra­szew­ski
Metro­po­li­ta Kra­kow­ski