Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Trwajcie w zatroskaniu o człowieka

Ks. abp. Marek Jędraszewski

Świat współ­cze­snej kul­tu­ry nie­sie zagro­że­nia, a wie­lu ludzi nie może wyra­zić tego, co czu­je i o czym chce świad­czyć. Czu­ję się odpo­wie­dzial­ny, by prze­dłu­żać misję św. Jana Paw­ła II i kard. Wyszyń­skie­go. Bro­nić czło­wie­ka. Każ­de­go czło­wie­ka, nie tyl­ko wie­rzą­cych. Bro­niąc praw­dy o czło­wie­ku, jego god­no­ści, jako kobie­ty i męż­czy­zny, praw­dy czym jest mał­żeń­stwo i rodzi­na, bro­ni­my wszyst­kich przed kłam­li­wy­mi i urą­ga­ją­cy­mi god­no­ści czło­wie­ka ide­olo­gia­mi.  Nie­bez­piecz­ne ide­olo­gie mają na celu destruk­cję czło­wie­ka, mał­żeń­stwa i rodzi­ny. Gło­sząc praw­dę o Bogu, bro­ni się czło­wie­ka. (…) Spo­tka­nie z pań­stwem jest dowo­dem na to, jak musi­my z wiel­ką nadzie­ją patrzeć na przy­szłość Pol­skich Kolei Pań­stwo­wych. (…) Pań­stwo pod­kre­śla­ją ten wymiar ludz­ki, prze­ja­wia­ją­cy się tak­że zatro­ska­niem o czło­wie­ka, jego god­ność, rodzi­nę i o Boga, bez któ­re­go porzą­dek ludz­ki nie ma sen­su, bo jest pozba­wio­ny fun­da­men­tu. Pro­szę trwać w zatro­ska­niu o czło­wie­ka. W ten spo­sób prze­dłu­ża­ją pań­stwo to, co z taką mocą, siłą i hero­izmem gło­sił do nas św. Jan Paweł II. Dla Papie­ża bar­dzo waż­na była soli­dar­ność, pole­ga­ją­ca na miło­ści bliź­nie­go. Takiej posta­wy uczył sam Chry­stus.

Frag­ment wypo­wie­dzi pod­czas spo­tka­nia opłat­ko­we­go kole­ja­rzy, Kra­ków, 11 I 2020 r.

ks. abp Marek Jędra­szew­ski
Metro­po­li­ta Kra­kow­ski