Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Trwajmy przy Chrystusie

Ks. abp. Marek Jędraszewski

LGBT to praw­dzi­wie pogań­ska ide­olo­gia, któ­ra odry­wa nas od praw­dy o czło­wie­ku i wpro­wa­dza na tory, w któ­rych jako ludzie tra­ci­my swo­ją toż­sa­mość wyra­sta­ją­cą z samej naszej struk­tu­ry bio­lo­gicz­nej, okre­śla­ją­cej nas czy to jako kobie­ty, czy jako męż­czyzn. (…) Ta ide­olo­gia napraw­dę ist­nie­je. Nie­ste­ty, jeste­śmy dziś zdo­mi­no­wa­ni przez media, któ­re pró­bu­ją nam wtło­czyć pew­ne sche­ma­ty myśle­nia. Na sku­tek tego nie pozwa­la­ją nam nie tyl­ko samo­dziel­nie myśleć, ale w swo­im kłam­li­wym prze­ka­zie bar­dzo czę­sto odcią­ga­ją nas od praw­dy. Dla­te­go tak sku­tecz­nie pod róż­ny­mi hasła­mi ukry­wa­na jest ide­olo­gia LGBT. (…) Nasze dzi­siej­sze „non possu­mus” pole­ga na tym, że musi­my powie­dzieć zde­cy­do­wa­ne i jed­no­znacz­ne „nie” ide­olo­giom nisz­czą­cym czło­wie­ka i Naród, takim jak gen­der czy LGBT. Bo po raz kolej­ny cho­dzi o to, czy prze­ży­je­my jako ludzie ze swą oso­bo­wą god­no­ścią, czy prze­ży­je­my jako Kościół, czy prze­ży­je­my jako Naród, któ­ry w całej swo­jej histo­rii od same­go począt­ku zwią­za­ny jest z chrze­ści­jań­stwem, z Chry­stu­so­wym Krzy­żem. Jeśli chce­my prze­żyć jako Pol­ska, jako Naród, to musi­my trwać przy Chry­stu­sie. Jasno­gór­skie Ślu­by Naro­du Pry­ma­sa Tysiąc­le­cia cią­gle są dla nas zada­niem i cią­gle są dla nas aktu­al­ne.

Frag­ment wywia­du udzie­lo­ne­go „Nasze­mu Dzien­ni­ko­wi”, 12 X 2019 r.

ks. abp Marek Jędra­szew­ski
Metro­po­li­ta Kra­kow­ski