Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Trwały pokój w naszej Ojczyźnie

Ks. Abp Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Metropolita Poznański

Lata restryk­cji i nisz­cze­nia tego, co naj­bar­dziej pol­skie, dopro­wa­dzi­ły do tra­gicz­ne­go dnia, jakim był 13 grud­nia 1981 roku. (…) Wol­ność dla Pola­ków zawsze była war­to­ścią fun­da­men­tal­ną. Nasi roda­cy bro­ni­li jej za cenę życia, zno­sząc cier­pie­nie, roz­dzie­le­nie z rodzi­ną i Ojczy­zną. Świę­ty Jan Paweł II modlił się wte­dy i pro­sił, aby nie doszło do bra­to­bój­czej wal­ki i roz­le­wu krwi. Przy­po­mi­nał, nam, aby­śmy zacho­wa­li ufność Mat­ce Bożej – naszej Opie­kun­ce i Wspo­mo­ży­ciel­ce. Mówił: „Nie może być prze­la­na pol­ska krew, bo zbyt wie­le jej wyla­no, zwłasz­cza w cza­sie ostat­niej woj­ny”. Pamię­ta­jąc o  sło­wach św. Jana Paw­ła II, o ofia­rach pacy­fi­ka­cji kopal­ni „Wujek”, o wie­lu ano­ni­mo­wych ofia­rach sta­nu wojen­ne­go i kapła­nach, któ­rzy tak jak bło­go­sła­wio­ny ks. Jerzy Popie­łusz­ko, uczy­li jak zło dobrem zwy­cię­żać, módl­my się o trwa­ły pokój w naszej Ojczyź­nie. U pro­gu beaty­fi­ka­cji Słu­gi Boże­go kard. Ste­fa­na Wyszyń­skie­go i 100. rocz­ni­cy uro­dzin św. Jana Paw­ła II pamię­taj­my o ich wezwa­niu, że powin­ni­śmy uczy­nić wszyst­ko, aby w poko­ju budo­wać przy­szłość i dobro­byt Pol­ski.

Frag­ment wypo­wie­dzi o 38. rocz­ni­cy wpro­wa­dze­nia sta­nu wojen­ne­go, 13 XII 2019 r.

ks. abp Sta­ni­sław Gądec­ki
Prze­wod­ni­czą­cy Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski
Metro­po­li­ta Poznań­ski