Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Tylko dobro dziecka

Fot. Facebook B. Nowak

Homo­fob” – to jed­no z łagod­niej­szych okre­śleń, któ­ry­mi opo­zy­cja i część nauczy­ciel­skie­go śro­do­wi­ska ety­kie­tu­je Bar­ba­rę Nowak. A to oso­ba, któ­ra napraw­dę wie, czym jest dobro dzie­ci i mło­dzie­ży.

Przy­po­mnij­my krót­ko kon­tekst, w jakim na Bar­ba­rę Nowak, kie­ru­ją­cą pla­ców­ka­mi edu­ka­cyj­ny­mi w Mało­pol­sce, spa­dła (kolej­na) fala kry­ty­ki. Po pod­pi­sa­niu przez Rafa­ła Trza­skow­skie­go „War­szaw­skiej Dekla­ra­cji LGBT+”, któ­ra zakła­da m.in. wpro­wa­dze­nie w pol­skich szko­łach sek­se­du­ka­cji według stan­dar­dów WHO, Mało­pol­ska Kura­tor Oświa­ty napi­sa­ła na Twit­te­rze, że ów doku­ment to pro­mo­cja m.in. pedo­fi­lii. W mediach zawrza­ło. Nie było to jed­nak obu­rze­nie na Trza­skow­skie­go, któ­ry wszyst­kim war­szaw­skim dzie­ciom zafun­du­je obo­wiąz­ko­we warsz­ta­ty anty­ho­mo­fo­bicz­ne, lecz na Nowak, któ­ra roz­bro­iła ład­nie opa­ko­wa­ną… bom­bę.

Co zawie­ra „dekla­ra­cja”?

Doku­ment pod­pi­sa­ny przez Trza­skow­skie­go zakła­da pod­ję­cie dzia­łań mają­cych na celu wpro­wa­dze­nie do wszyst­kich szkół edu­ka­cji sek­su­al­nej zgod­nej z wytycz­ny­mi Świa­to­wej Orga­ni­za­cji Zdro­wia (WHO) i opi­sa­nej w doku­men­cie pt. „Stan­dar­dy edu­ka­cji sek­su­al­nej w Euro­pie. Pod­sta­wo­we zale­ce­nia dla decy­den­tów oraz spe­cja­li­stów zaj­mu­ją­cych się edu­ka­cją sek­su­al­ną”.

Woj­ciech Zię­ba
pre­zes Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Życia Czło­wie­ka

Na stro­nie inter­ne­to­wej zamiesz­czo­ne są wyłącz­nie frag­men­ty wybra­nych arty­ku­łów, po resz­tę zapra­sza­my do lek­tu­ry papie­ro­wej wer­sji nasze­go Tygo­dni­ka.