Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Uczyńmy Boga centrum życia rodzinnego

ks. abp Henryk Józef Nowacki Nuncjusz Apostolski Słowacji (w latach 2001–2007)

Mów­cie świa­tu, że moż­na Boga uczy­nić cen­trum życia rodzin­ne­go, że moż­na miłość, wier­ność, sza­cu­nek dla życia uczy­nić fun­da­men­tem rodzi­ny. Mamy wiel­ką misję do wypeł­nie­nia, a moż­na ją reali­zo­wać tyl­ko z pomo­cą modli­twy, bo to jest nasza naj­więk­sza siła. (…) Musi­my mieć siłę, aby odważ­nie bro­nić praw­dy o czło­wie­ku, bro­nić praw­dy o życiu, aby umac­niać w sobie i naszym śro­do­wi­sku chrze­ści­jań­skim, kato­lic­kim, odwa­gę, entu­zjazm i porzu­cić kom­pro­mi­sy, two­rząc w rodzi­nach miej­sce, gdzie będzie moż­na żyć po chrze­ści­jań­sku. Cze­ka nas nie­ła­twe zada­nie stać wier­nie przy Jezu­sie. Trze­ba nie­raz wiel­kiej odwa­gi, zde­cy­do­wa­nej posta­wy, a tak­że cier­pli­wo­ści i ufno­ści, praw­dzi­we­go boha­ter­stwa oso­bi­ste­go. Trze­ba też liczyć się z bra­kiem zro­zu­mie­nia, wyśmia­niem i drwi­na­mi, któ­re tak czę­sto się zda­rza­ją. (…) Obro­na rodzin to wiel­ki obo­wią­zek chrze­ści­jan. Zwra­cam się do was tutaj obec­nych i do wszyst­kich ludzi dobrej woli, wszyst­kich, któ­rzy kocha­cie rodzi­nę – sza­nuj­cie jej świę­tość i przy­czy­niaj­cie się w ten spo­sób do budo­wa­nia i utrwa­la­nia kul­tu­ry życia, broń­cie tego życia jesz­cze nie­na­ro­dzo­ne­go i tego, któ­re zbli­ża się do swe­go kre­su. To jest wiel­kie nasze zada­nie, jakie Opatrz­ność Boża nam posta­wi­ła. To jest wiel­ki nasz obo­wią­zek chrze­ści­jań­ski. (…) Nie wol­no nam zapo­mi­nać o rodzi­nach, któ­re prze­ży­wa­ją róż­ne­go rodza­ju kry­zy­sy, któ­re sto­ją nie­raz przed dra­ma­tycz­ny­mi decy­zja­mi. To rodzi­ny pora­nio­ne, rodzi­ny cier­pią­ce, rodzi­ny roz­bi­te, zagu­bio­ne, czę­sto bez­rad­ne i osa­mot­nio­ne w swo­ich pro­ble­mach i wysił­kach utrzy­ma­nia rodzin­nej jed­no­ści i wier­no­ści. One niech będą nam zawsze bli­skie. (…)  Dzię­ku­je­my za rodzi­ców, któ­rzy wycho­wu­ją swo­je dzie­ci zgod­nie z nauką Ewan­ge­lii, któ­rzy w swo­jej rodzi­nie two­rzą atmos­fe­rę posza­no­wa­nia Bożych przy­ka­zań, w któ­rych jest sza­cu­nek dla życia.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św.  w Naro­do­wym Sank­tu­arium św. Józe­fa w Kali­szu, 5 III 2020 r.

ks. abp Hen­ryk Józef Nowac­ki
Nun­cjusz Apo­stol­ski Sło­wa­cji (w latach 2001–2007)