Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Uderzają w Chrystusa

Ks. abp. Marek Jędraszewski

W obec­nym „mar­nym cza­sie” powszech­ne­go kłam­stwa, fake new­sów, fał­szy­wych nar­ra­cji, nie wol­no nam pozwo­lić na to, aby w naszych duszach, w naszych sumie­niach zwy­cię­ża­ło zło. Zwłasz­cza to zło kłam­stwa, któ­re z ogrom­ną agre­sją, przy wspar­ciu wiel­kich pie­nię­dzy odno­si się do same­go czło­wie­ka, do jego natu­ry i jego god­no­ści. Wpro­wa­dza­ne przez nie­któ­re samo­rzą­dy do pol­skich szkół Kar­ta LGBT i instruk­cje WHO, doty­czą­ce tak zwa­ne­go wycho­wa­nia sek­su­al­ne­go mło­dzie­ży i dzie­ci, w tym tak­że bar­dzo małych dzie­ci, są w isto­cie rze­czy pro­gra­ma­mi ich depra­wa­cji i wprost ude­rza­ją w tę praw­dę o czło­wie­ku, któ­rą swo­im naucza­niem i swo­imi cudow­ny­mi zna­ka­mi, swo­ją Śmier­cią i swo­im Zmar­twych­wsta­niem obja­wił nam Pan Jezus. Ude­rza­ją wprost w praw­dę o mał­żeń­stwie i rodzi­nie jako związ­ku kobie­ty i męż­czy­zny. Ude­rza­ją w praw­dę o dzie­ciach, któ­re nale­ży kochać i wła­śnie od nich uczyć się wewnętrz­nej pra­wo­ści i czy­sto­ści ser­ca. Agre­syw­ne zło dzi­siej­sze­go świa­ta musi­my zwy­cię­żać dobrem (por. Rz 12,21). Dobrem – czy­li miło­ścią. Musi­my zwy­cię­żać poprzez wier­ne trwa­nie przy dobru – poprzez goto­wość do wpro­wa­dza­nia w czyn każ­de­go dnia dwóch przy­ka­zań miło­ści: miło­ści Boga i miło­ści bliź­nie­go.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej przy czwar­tym ołta­rzu pod­czas pro­ce­sji w Uro­czy­stość Naj­święt­sze­go Cia­ła i Krwi Chry­stu­sa, 20 VI 2019 r.

ks. abp Marek Jędra­szew­ski
Metro­po­li­ta Kra­kow­ski