Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Umocnijmy Europę

Ks. Abp Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Metropolita Poznański

Dziś Euro­pa – daw­niej Chri­stia­ni­tas – cier­pią­ca na ducho­wą amne­zję, w któ­rej jasno okre­ślo­ne i spraw­dzo­ne przez wie­ki war­to­ści, któ­rych źró­dłem jest Ewan­ge­lia Jezu­sa Chry­stu­sa, zamie­nia się na enig­ma­tycz­ne „war­to­ści euro­pej­skie”, burzy się kościo­ły, a w naj­lep­szym wypad­ku zamie­nia się je w cen­tra han­dlo­we, pró­bu­je się wyprzeć z prze­strze­ni publicz­nej reli­gię, zastę­pu­jąc ją zide­olo­gi­zo­wa­nym pseu­do­wy­zna­niem o cha­rak­te­rze tota­li­tar­nym, jakim jest tzw. neu­tral­ność świa­to­po­glą­do­wa, potrze­bu­je świad­ków praw­dy, czy­li świad­ków histo­rii, ich odważ­ne­go i dono­śne­go gło­su. (…) Cie­szę się nie­zmier­nie, że ini­cja­ty­wa kon­gre­sów Euro­pa Chri­sti, któ­rych pomy­sło­daw­cą i twór­cą jest Czło­wiek wiel­kie­go ser­ca i ducha – Czci­god­ny Ksiądz Infu­łat Ire­ne­usz Sku­biś, wycho­dzi poza gra­ni­ce Pol­ski, a dziś docie­ra na Sło­wa­cję, do naro­du tak nam bli­skie­go i brat­nie­go, nie tyl­ko poprzez sąsiedz­two geo­gra­ficz­ne, ale – przede wszyst­kim – poprzez wspól­no­tę war­to­ści chrze­ści­jań­skich, na któ­rych i Pol­ska i Sło­wa­cja ufun­do­wa­ły swo­ją histo­rię.

Frag­ment listu skie­ro­wa­ne­go do uczest­ni­ków Kon­gre­su Ruchu Euro­pa Chri­sti, któ­ry odbył się w Nitrze na Sło­wa­cji, 26 IX 2019 r.

ks. abp Sta­ni­sław Gądec­ki
Prze­wod­ni­czą­cy Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski
Metro­po­li­ta Poznań­ski