Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Uroczystość Trzech Króli objawia Boga

ks. bp Artur Miziński

Obcho­dzo­na 6 stycz­nia Uro­czy­stość Obja­wie­nia Pań­skie­go, zwa­na potocz­nie świę­tem Trzech Kró­li, to jed­no z naj­star­szych świąt w Koście­le. Mędr­cy szu­ka­ją­cy Chry­stu­sa poka­zu­ją nam, że czło­wiek w życiu potrze­bu­je cze­goś wię­cej niż tyl­ko zaspo­ko­je­nia pod­sta­wo­wych potrzeb. Czło­wiek szu­ka Emma­nu­ela, zapo­wia­da­ne­go przez pro­ro­ka Iza­ja­sza, Boga z nami, Boga bli­skie­go, któ­ry zni­ża się do nas i sta­je jed­nym z nas. (…) Uro­czy­stość nie­sie głę­bo­kie w tre­ści prze­sła­nie. Jest publicz­ną mani­fe­sta­cją zba­wie­nia przy­nie­sio­ne­go przez Jezu­sa, Kró­la wszyst­kich ludzi. Świa­tło, któ­re zabły­sło w noc Boże­go Naro­dze­nia i roz­świe­tli­ło gro­tę betle­jem­ską, gdzie w mil­czą­cej ado­ra­cji trwa­li Mary­ja, Józef oraz paste­rze, dzi­siaj jaśnie­je i obja­wia się wszyst­kim. Bóg rodzi się i jest dla wszyst­kich i wszyst­kim nie­sie miłość i pokój. Dla­te­go prze­ży­wa­jąc Uro­czy­stość Obja­wie­nia Pań­skie­go, powin­ni­śmy sta­wać się świad­ka­mi Chry­stu­sa i Jego miło­sier­nej miło­ści. (…) Orsza­ki Trzech Kró­li, któ­re są coraz bar­dziej popu­lar­ne w naszym kra­ju, są wyra­zem naszej wia­ry i rado­ści z naro­dzin Chry­stu­sa oraz pra­gnie­nia dzie­le­nia się tą praw­dą z inny­mi. Spra­wia­ją, że Uro­czy­stość Obja­wie­nia Pań­skie­go sta­je się nam bar­dzo bli­ska, sta­je­my się jej uczest­ni­ka­mi i zwia­stu­na­mi dobrej nowi­ny o Bożym Synu, któ­ry naro­dził się czło­wie­kiem dla zba­wie­nia wszyst­kich. Mędr­cy, któ­rzy wie­dze­ni świa­tłem gwiaz­dy, przy­cho­dzą pokło­nić się małe­mu Jezu­so­wi, repre­zen­tu­ją prze­cież wszyst­kie ludy i kul­tu­ry. (…) Uro­czy­stość Obja­wie­nia Pań­skie­go to tak­że Dzień Modli­twy i Pomo­cy Misjom. Misjo­na­rze nio­są Dobrą Nowi­nę do każ­de­go zakąt­ka świa­ta. Są współ­cze­sny­mi Apo­sto­ła­mi, któ­rzy zwia­stu­jąc Dobrą Nowi­nę, poma­ga­ją tak­że w codzien­nym życiu tym, do któ­rych zosta­li posła­ni. Pamię­taj­my o nich w modli­twie i wspie­raj­my ich pra­cę.

Frag­ment wypo­wie­dzi pra­so­wej KEP, War­sza­wa, 6 I 2020 r.\

ks. bp Artur Miziń­ski
Biskup Pomoc­ni­czy Archi­die­ce­zji Lubel­skiej
Sekre­tarz Gene­ral­ny Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski