Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Urodziny doktor Wandy Półtawskiej

dr Wanda Półtawska

2 listo­pa­da dr Wan­da Pół­taw­ska obcho­dzi­ła swo­je 98. uro­dzi­ny. Jest ona jed­ną z tych osób, któ­re w roku 1991 zakła­da­ły „Źró­dło” (pierw­szy numer uka­zał się dru­kiem 5 stycz­nia 1992 r.), jest tak­że autor­ką (może lepiej: pomy­sło­daw­czy­nią) jego tytu­łu.

Z tej oka­zji w miesz­ka­niu pań­stwa Pół­taw­skich zosta­ła odpra­wio­na Msza świę­ta w inten­cji Jubi­lat­ki. Uczest­ni­czy­li w niej: mąż – prof. Andrzej Pół­taw­ski, rodzi­na gospo­da­rzy oraz repre­zen­ta­cja „Źró­dła” z redak­to­rem naczel­nym Ada­mem Kisie­lem i kil­ka osób zaprzy­jaź­nio­nych. Po Mszy świę­tej, któ­rą spra­wo­wał ks. Sewe­ryn Pucha­ła, pani Wan­da podzie­li­ła się z obec­ny­mi reflek­sja­mi o prze­szło­ści i cza­sach współ­cze­snych. Wspo­mnia­ła swo­ich rodzi­ców, szczę­śli­wą mło­dość w Lubli­nie, wspa­nia­łą szko­łę i har­cer­stwo, któ­re­mu wie­le zawdzię­cza. Zwró­ci­ła uwa­gę na koniecz­ność takie­go wycho­wa­nia mło­dych ludzi, aby mie­li poczu­cie wła­snej god­no­ści i potra­fi­li wziąć odpo­wie­dzial­ność za wła­sne życie i losy tych, z któ­ry­mi się wią­żą. Pod­kre­śli­ła też, że wobec współ­cze­snych zagro­żeń trze­ba koniecz­nie się­gać do naucza­nia świę­te­go Jana Paw­ła II, któ­ry tak wie­le uwa­gi poświę­cił teo­lo­gii cia­ła i obro­nie życia dzie­ci poczę­tych.

Jadwi­ga Wro­nicz