Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Uwierzmy Chrystusowi

Ks. abp. Marek Jędraszewski

Dzia­łal­ność św. Jana Paw­ła II to gło­sze­nie świa­tu Chry­stu­sa w imię dobra ludz­ko­ści. Jedy­nie Jezus wie, co w swym ser­cu kry­je czło­wiek i może obda­rzyć go poko­jem, dając nadzie­ję. Naucza­nie Ojca Świę­te­go spo­ty­ka­ło się z opo­rem świa­ta, któ­re­go sym­bo­lem stał się zamach na Papie­ża 13 maja 1981 roku. Współ­cze­śnie gło­si się nowe ide­olo­gie, obie­cu­jąc lep­szy świat, poni­ża­jąc czło­wie­ka w imię tole­ran­cji. (…) Prof. Ewa Budzyń­ska udzie­li­ła wywia­du „Gościo­wi Nie­dziel­ne­mu”. Stwier­dzi­ła w nim, że nie­któ­rzy stu­den­ci donie­śli na nią, ponie­waż gło­si­ła poglą­dy kato­lic­kie, nie godząc się na abor­cję, wska­zu­jąc, że peł­ną rodzi­nę sta­no­wią ojciec, mat­ka i dzie­ci. Oskar­żo­no ją o brak tole­ran­cji i pięt­no­wa­nie nie­któ­rych osób. Prof. Budzyń­ska zauwa­ży­ła, że docho­dzi do tzw. „mięk­kie­go tota­li­ta­ry­zmu”, lęku przed mówie­niem praw­dy, kry­cia się ze swy­mi poglą­da­mi. (…) Ojciec Świę­ty [Fran­ci­szek] w swo­im liście Motu Pro­prio „Ape­ru­it illis” napi­sał, że Biblia nie jest zbio­rem kro­nik histo­rycz­nych, ale celem ich powsta­nia jest zba­wie­nie ludzi, oca­le­nie ich przed złem i śmier­cią. Chry­stus mówił: „Ja jestem dro­gą, praw­dą i życiem”. Nie ma innej dro­gi zba­wie­nia jak Jezus Chry­stus, nie ma innej praw­dy o Bogu i czło­wie­ku niż ta, któ­rą On sobą, swo­im życiem i naucza­niem obja­wił. Nie ma inne­go życia wiecz­ne­go, jak to, któ­re daje nam nadzie­ję, jeśli uwie­rzy­my Chry­stu­so­wi.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­ny pod­czas Mszy św. w para­fii św. Kata­rzy­ny Alek­san­dryj­skiej, w 400. rocz­ni­cę śmier­ci Mat­ki Kata­rzy­ny z Kło­buc­ka, Kra­ków, 26 I 2020 r.

ks. abp Marek Jędra­szew­ski
Metro­po­li­ta Kra­kow­ski