Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

W mocy Bożego Ducha (11)

ks. bp Jan Szkodoń Biskup Pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej

Sło­wem, któ­re czę­sto czy­ta­my w Piśmie Świę­tym, zarów­no w Nowym, jak i Sta­rym testa­men­cie, jest sło­wo „bło­go­sła­wio­ny”. Pan Jezus na począt­ku Kaza­nia na Górze ogło­sił osiem bło­go­sła­wieństw (Mt 5,1–11).

W świa­do­mo­ści wie­lu chrze­ści­jan jest pogląd, że być dobrym chrze­ści­ja­ni­nem, kato­li­kiem, to zna­czy prze­strze­gać dzie­się­ciu przy­ka­zań Bożych. Deka­log ogło­sił Bóg na Górze Synaj i prze­ka­zał dzie­sięć przy­ka­zań Moj­że­szo­wi. Ale Bóg umie­ścił Deka­log w sumie­niu każ­de­go czło­wie­ka jako pra­wo natu­ral­ne. Czło­wiek może w swo­im ser­cu odczy­tać dzie­sięć przy­ka­zań. Pan Jezus potwier­dził Sta­ry Testa­ment, szcze­gól­nie Deka­log, ale nadał przy­ka­za­niom nową, ewan­ge­licz­ną treść. Trze­ba roz­wa­żać Deka­log czy­ta­jąc Nowy Testa­ment, szcze­gól­nie bło­go­sła­wień­stwa według św. Mate­usza (por. Mt 5, 1–11) oraz bło­go­sła­wień­stwa i „bia­da” według św. Łuka­sza (Łk 6,20–26).

W Księ­dze pro­ro­ka Jere­mia­sza czy­ta­my: „Bło­go­sła­wio­ny mąż, któ­ry pokła­da ufność w Panu i Pan jest jego nadzie­ją!” (Jr 17,7). W Psal­mie czy­ta­my: „Bło­go­sła­wio­ny czło­wiek, któ­ry nie wcho­dzi na dro­gę grzesz­ni­ków… lecz w Pra­wie Pań­skim upodo­bał sobie…  On jest jak drze­wo… któ­re wyda­je owoc” (Ps 1,1–3).

Bło­go­sła­wień­stwa, odczy­ty­wa­ne wraz z Deka­lo­giem, są dro­go­wska­zem dla mał­żeństw i rodzin. „Bło­go­sła­wio­ny”, czy­li ten, kto opie­ra swe życie na Bogu, Jego łasce i Jego obja­wio­nej nauce. Bło­go­sła­wień­stwo towa­rzy­szy życiu rodzin­ne­mu. Rodzi­ce bło­go­sła­wią dzie­ci, rodzi­ny pro­szą kapła­nów, by bło­go­sła­wi­li je, szcze­gól­nie w waż­nych chwi­lach. Rodzi­ce bło­go­sła­wią syna czy cór­kę w dniu ich ślu­bu.

W Piśmie Świę­tym czło­wiek bło­go­sła­wi Boga, to zna­czy – dzię­ku­je Bogu za świa­tło, pomoc, pro­si o łaskę zaufa­nia, o wytrwa­nie na dro­dze do nie­ba. Św. Paweł pod­kre­śla, że szcze­gól­nym opar­ciem dla naszej wia­ry i naszej wier­no­ści jest zmar­twych­wsta­nie Pana Jezu­sa (por. 1 Kor 15,19–20).

Więź mię­dzy wier­nym a jego Panem wyra­ża się w rysach miło­ści rodzi­ciel­skiej lub mat­czy­nej” (Ojciec Świę­ty Fran­ci­szek, adhor­ta­cja Amo­ris laeti­tia – „O miło­ści w rodzi­nie”, p. 28).

Pro­po­zy­cja posta­no­wie­nia

W nie­któ­rych rodzi­nach codzien­nie odma­wia­ny jest Deka­log – 10 przy­ka­zań. Może cza­sem po przy­ka­za­niach prze­czy­ta­my osiem bło­go­sła­wieństw (Mt 5,1–11).

bp Jan Szko­doń