Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

W mocy Bożego Ducha (20)

Pan Jezus trze­cie­go dnia po śmier­ci na krzy­żu zmar­twych­wstał. Zwy­cię­żył śmierć, pie­kło i sza­ta­na.

W rodzi­nie prze­ży­wa­my śmierć. Jest to nie­raz śmierć kogoś, kto jest bar­dzo potrzeb­ny dla dzie­ci, współ­mał­żon­ka, rodzi­ców. Wia­ra jest siłą, pocie­chą i źró­dłem nadziei się­ga­ją­cej w wiecz­ność.

W rodzi­nie prze­ży­wa­my miłość, prze­ba­cze­nie, radość, ale w rodzi­nie dzia­ła sza­tan, zwy­cię­ża zło, pycha, zemsta, zdra­da. W Chry­stu­sie, w Jego krzy­żu i zmar­twych­wsta­niu, w mocy Jego Ducha, zwy­cię­ża w ser­cu, w mał­żeń­stwie i rodzi­nie, miłość, prze­ba­cze­nie, nowy począ­tek.

Do puste­go gro­bu bie­gli Piotr i Jan. Piotr wszedł pierw­szy do gro­bu. Za nim wszedł Jan Apo­stoł. Po latach napi­sał: „Ujrzał i uwie­rzył” (J 20,8). Przy pustym gro­bie trze­ba uznać swo­ją klę­skę, prze­gra­ną, ból zdra­dy i otwo­rzyć się na uzdro­wie­nie, nową miłość, udział w zmar­twych­wsta­niu.

W okre­sie wiel­ka­noc­nym wra­caj­my do spo­tkań z Jezu­sem Zmar­twych­wsta­łym. Są to spo­tka­nia indy­wi­du­al­ne i spo­tka­nia z gru­pa­mi. Pan Jezus mówi do Marii: „Mario”. A ona: „Rab­bu­ni” (por. J 20,16).

Pan Jezus pyta Pio­tra: „Czy Mnie miłu­jesz?”. Pan Jezus przy­cho­dzi do Apo­sto­łów: „Idź­cie… komu grze­chy odpu­ści­cie, są im odpusz­czo­ne” (por. J 20,23). War­to wra­cać do roz­mo­wy Pana Jezu­sa z dwo­ma ucznia­mi idą­cy­mi do Emaus.

W II Nie­dzie­lę Wiel­ka­noc­ną czci­my Boże Miło­sier­dzie. Prze­ży­wa­my w szcze­gól­ny spo­sób: „Jezu, ufam Tobie”. Sobo­ta przed Świę­tem Miło­sier­dzia przy­po­mi­na nam śmierć św. Jana Paw­ła II. Ten czas łaski, czas bło­go­sła­wio­ny, jest darem dla każ­de­go z nas, cza­sem łaski dla mał­żeństw i rodzin.

Prze­strzeń życio­wa rodzi­ny może być prze­kształ­co­na w Kościół domo­wy, w miej­sce spra­wo­wa­nia Eucha­ry­stii, obec­no­ści Chry­stu­sa sie­dzą­ce­go przy sto­le” (Ojciec Świę­ty Fran­ci­szek, adhor­ta­cja Amo­ris laeti­tia – „O miło­ści w rodzi­nie”, p. 15).

Pro­po­zy­cja reflek­sji

W jaki spo­sób sam mogę codzien­nie prze­ży­wać obec­ność Chry­stu­sa Zmar­twych­wsta­łe­go w sobie, ze mną i wokół sie­bie, szcze­gól­nie w rodzi­nie.

bp Jan Szko­doń