Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

W mocy Bożego Ducha (21)

Pan Jezus Zmar­twych­wsta­ły uka­zu­je się apo­sto­łom łowią­cym ryby. „Tej nocy nic nie zło­wi­li” (J 21,3). Pan Jezus zachę­ca: „Zarzuć­cie sieć po pra­wej stro­nie łodzi, a znaj­dzie­cie” (J 21,6). Posłusz­ni Panu Jezu­so­wi apo­sto­ło­wie uczy­ni­li tak, jak im pole­cił. Połów był tak wiel­ki, że nie mogli wycią­gnąć sie­ci z ryba­mi.

W cza­sie śnia­da­nia Pan Jezus trzy­krot­nie pytał Pio­tra: „Szy­mo­nie, synu Jana, czy miłu­jesz Mnie wię­cej, ani­że­li ci?” (J 21,15). Piotr odpo­wie­dział: „Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham” (J 21,15). Za trze­cim razem odpo­wie­dział: „Panie, Ty wszyst­ko wiesz, Ty wiesz\, że Cię kocham” (J 21,17).

Pan Jezus trzy­krot­nie powie­dział Pio­tro­wi: „Paś owce moje”, a póź­niej wezwał go na nowo: „Pójdź za Mną” (J 23,19).

Odnie­śmy do rodzi­ny zarów­no histo­rię poło­wu ryb, jak i trzy­krot­ne pyta­nie o miłość. W rodzi­nie powsta­je wie­le pla­nów, indy­wi­du­al­nych czy wspól­nych zamie­rzeń. Cza­sem w rodzi­nie trwa­ją na ten temat dys­ku­sje, nie­rzad­ko spo­ry, czy nawet kłót­nie. Naj­waż­niej­sze jest, by w dys­ku­sji i napię­ciach wzy­wać Pana Jezu­sa, aby dał nam Ducha Świę­te­go, Ducha mądro­ści. Pro­śmy Mat­kę Bożą Dobrej Rady, aby pomo­gła rodzi­nie wybrać to, cze­go chce Bóg.

W róż­nych dys­ku­sjach, w poszu­ki­wa­niu jak naj­lep­szych roz­wią­zań, niech będzie obec­ny Piotr: „Trze­ba bar­dziej słu­chać Boga niż ludzi” (Dz 5,29). Zbyt czę­sto decy­du­ją­cym argu­men­tem jest docze­sny suk­ces: pie­niądz, uzna­nie u ludzi, posta­wa bliź­nich, poglą­dy oto­cze­nia. Są sytu­acje, że bro­niąc Bożej woli musi­my przy­jąć cier­pie­nie nawet od bli­skich w rodzi­nie: „cie­szy­li się, że sta­li się god­ni cier­pieć dla imie­nia Jezu­sa” (Dz 5,41).

Chciał­bym… przy­zy­wać ognia Ducha Świę­te­go dla wszyst­kich rodzin w świe­cie” (Ojciec Świę­ty Fran­ci­szek, adhor­ta­cja Amo­ris laeti­tia – „O miło­ści w rodzi­nie”, p. 59).

Pro­po­zy­cja posta­no­wie­nia

Codzien­nie rano pro­śmy o świa­tło Ducha Świę­te­go dla sie­bie i bliź­nich, aby roz­po­znać wolę Bożą i wypeł­nić ją.

bp Jan Szko­doń