Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

W mocy Bożego Ducha (23)

Praw­da o Bogu w Trój­cy Świę­tej jest naj­więk­szą tajem­ni­cą wia­ry. Tę praw­dę obja­wił Jezus Chry­stus, Wcie­lo­ny Syn Boży. Wszy­scy chrze­ści­ja­nie w tę praw­dę wie­rzą i ją wyzna­ją.

Gdy się żegna­my, wymie­nia­my trzy Oso­by Boskie. Bóg jest jeden, ale w trzech Oso­bach: Ojciec, Syn i Duch Świę­ty. Nie potra­fi­my zro­zu­mieć tej praw­dy ludz­kim rozu­mem. Przyj­mu­je­my Boże obja­wie­nie: Bóg obja­wia sie­bie, swo­ją natu­rę, Boskie, wewnętrz­ne życie.

Pan Jezus poka­zu­je nam praw­dę o sobie: „Ja i Ojciec jed­no jeste­śmy” (J 10,30). Odcho­dząc do nie­ba Zmar­twych­wsta­ły Jezus naka­zu­je uczniom gło­sze­nie Ewan­ge­lii i udzie­la­nie Chrztu „w imię Ojca i Syna, i Ducha Świę­te­go” (Mt 28,19).

Św. Paweł wyzna­je wia­rę w Boga w Trój­cy Osób: „Łaska Pana Jezu­sa Chry­stu­sa, miłość Boga i dar jed­no­ści w Duchu Świę­tym niech będą z wami wszyst­ki­mi” (2 Kor 13,13).

Wia­rę w Boga Trój­je­dy­ne­go wyzna­je­my uro­czy­ście odma­wia­jąc w cza­sie Mszy św.: „Wie­rzę w Jed­ne­go Boga”, odma­wia­jąc w rodzi­nie, w cza­sie Różań­ca „Wie­rzę w Boga, czy też „Chwa­ła Ojcu”. W każ­dej modli­twie zwra­ca­my się do Ojca nie­bie­skie­go, przez Chry­stu­sa, Syna Boże­go, w Duchu Świę­tym. W zakoń­cze­niu mszal­nej ora­cji kapłan modli się do Ojca nie­bie­skie­go: „przez Pana nasze­go Jezu­sa Chry­stu­sa, w jed­no­ści Ducha Świę­te­go”.

Przez łaskę chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świę­te­go (Mt 28,19) zosta­li­śmy wezwa­ni do uczest­nic­twa w życiu Trój­cy Świę­tej, tu na zie­mi w mro­ku wia­ry, a po śmier­ci w świa­tło­ści wiecz­nej” (Kate­chizm Kościo­ła Kato­lic­kie­go, p. 265).

Wszyst­ko, co ma Ojciec, jest moje. Dla­te­go powie­dzia­łem, że z moje­go weź­mie i wam obja­wi” (J 16,15).

Miesz­ka­nie w nas Boga w Trój­cy poma­ga nam zro­zu­mieć naszą god­ność, ale tak­że – god­ność dru­gie­go czło­wie­ka, a więc męża, żony, dziec­ka, rodzi­ców.

Nowy Testa­ment uczy, że wszyst­ko, co Bóg stwo­rzył, jest dobre” (1 Tm 4,4) (Ojciec Świę­ty Fran­ci­szek, adhor­ta­cja Amo­ris laeti­tia – „O miło­ści w rodzi­nie”, p. 61).

Pro­po­zy­cja posta­no­wie­nia

Czę­sto wra­caj­my do tego, że zosta­li­śmy ochrzcze­ni w imię Trój­cy Świę­tej. Mał­żon­ko­wie zawar­li Sakra­ment Mał­żeń­stwa w imię Boga Trój­je­dy­ne­go.

bp Jan Szko­doń