Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

W mocy Bożego Ducha (29)

Szu­kaj­cie tego, co w górze” (Kol 3,1). „Mar­ność nad mar­no­ścia­mi, wszyst­ko mar­ność” (Koh 1,2).

Te dwa frag­men­ty Pisma Świę­te­go stresz­cza­ją nie tyl­ko Boże sło­wo z 18. Nie­dzie­li, ale są dro­go­wska­zem dla każ­de­go chrze­ści­ja­ni­na, dla każ­de­go mał­żeń­stwa i rodzi­ny.

Jed­nym z istot­nych obo­wiąz­ków każ­de­go z mał­żon­ków, szcze­gól­nie ojca, jest zapew­nie­nie mate­rial­nych środ­ków do życia, a więc miesz­ka­nia, wykształ­ce­nia dzie­ci, odpo­czyn­ku. Jest to obo­wią­zek, ale nie­jed­no­krot­nie trud­ny wybór, a nawet źró­dło zagro­żeń.

W wie­lu rodzi­nach trwa dys­ku­sja, a nawet nacisk ze stro­ny dzie­ci: „Tato, jedź za gra­ni­cę, kupi­my sobie lep­szy samo­chód, będę miał pie­nią­dze, aby wybrać dobrą szko­łę i potem stu­dio­wać”.

W wie­lu rodzi­nach powsta­je pyta­nie, co waż­niej­sze: środ­ki na popra­wę bytu mate­rial­ne­go, czy obec­ność ojca, mat­ki? Sta­wia­nie pie­nię­dzy, spraw mate­rial­nych na pierw­szym miej­scu w rodzi­nie pro­wa­dzi nie­rzad­ko do osła­bie­nia wię­zi w rodzi­nie i do osła­bie­nia życia reli­gij­ne­go.

Pan Jezus ostrze­ga: „strzeż­cie się wszel­kiej chci­wo­ści” (Łk 12,15). W przy­po­wie­ści o czło­wie­ku, któ­re­mu pole obro­dzi­ło, Pan Jezus przy­po­mi­na o prze­mi­ja­niu i wiecz­no­ści: „Głup­cze, jesz­cze tej nocy zażą­da­ją two­jej duszy od cie­bie; komu więc przy­pad­nie to, coś przy­go­to­wał?” (Łk 12,20).

Św. Paweł pisze: „Zadaj­cie śmierć temu, co jest przy­ziem­ne w waszych człon­kach… złej żądzy i chci­wo­ści, bo ona jest bał­wo­chwal­stwem” (Kol 3,5). Ule­ga­nie chci­wo­ści nisz­czy czło­wie­ka, nisz­czy miłość mał­żeń­ską, utrud­nia, a nawet unie­moż­li­wia wycho­wa­nie dzie­ci.

Bóg… stwo­rzył nas… taki­mi, iż nasze życie nie koń­czy się śmier­cią” (Ojciec Świę­ty Fran­ci­szek, adhor­ta­cja Amo­ris laeti­tia – „O miło­ści w rodzi­nie”, p. 256).

Pro­po­zy­cja posta­no­wie­nia

Ile razy roz­mo­wy w naszej rodzi­nie (a tak­że kłót­nie) kon­cen­tro­wa­ły się na spra­wach mate­rial­nych? Czy nie zwy­cię­ża chci­wość, zazdrość, chęć wywyż­sza­nia się?

bp Jan Szko­doń