Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

W mocy Bożego Ducha (33)

Któż poznał Twój zamysł, gdy­byś nie dał Mądro­ści, nie zesłał z wyso­ka Świę­te­go Ducha swe­go?” – czy­ta­my w Księ­dze Mądro­ści (Mdr 9,17).

Pozna­nie Bożej Mądro­ści, Bożej woli, spoj­rze­nie wia­ry na to, co nas spo­ty­ka i co wybie­ra­my, jest Bożą łaską, darem Miło­sier­ne­go Boga. Ale przy­ję­cie Bożych pla­nów, Bożych doświad­czeń, wybór w świe­tle Ewan­ge­lii lub wybór tyl­ko według mądro­ści ludz­kiej, zale­ży od nas, od naszej mądro­ści, opar­tej na Ewan­ge­lii, od modli­twy indy­wi­du­al­nej i wspól­no­to­wej.

Prze­mi­ja­nie jest nauczy­ciel­ką życia. „Naucz nas liczyć dni nasze, byśmy zdo­by­li mądrość ser­ca” (Ps 90,12). Św. Jan Paweł II mówił: „Prze­mi­ja­nie ma sens”. Doświad­cze­nie życia, ucze­nie się od bli­skich w rodzi­nie, tak­że od małych dzie­ci, jest pomo­cą w roz­po­zna­wa­niu i przyj­mo­wa­niu Boże­go świa­tła w kon­kret­nych sytu­acjach życia.

Okaż swe­mu słu­dze świa­tło swe­go obli­cza i naucz mnie Two­ich ustaw” (Ps 119). Przy­po­wieść Pana Jezu­sa o budo­wa­niu wie­ży i o wyru­sze­niu, by sto­czyć bitwę, uczą nas, aby korzy­stać z doświad­cze­nia w swo­im życiu i z mądro­ści poko­leń. Roz­trop­ność i odpo­wie­dzial­ność jest waż­ną cząst­ką życia oso­bi­ste­go i rodzin­ne­go, łaską, o któ­rą trze­ba pro­sić, jest przy­ję­cie i reali­za­cja słów Pana Jezu­sa: „Jeśli kto przy­cho­dzi do Mnie, a nie ma w nie­na­wi­ści swe­go ojca… nad­to i sie­bie same­go, nie może być moim uczniem” (Łk 14,25–26). Pan Jezus mówi o „nie­na­wi­ści”, to zna­czy, że Boga trze­ba miło­wać bar­dziej, niż naj­bliż­sze oso­by, bar­dziej niż sie­bie same­go.

Wia­ra jest darem, otrzy­ma­nym na chrzcie… rodzi­ce są narzę­dziem Boga… Prze­ka­zy­wa­nie wia­ry zakła­da, że rodzi­ce prze­ży­wa­ją real­ne doświad­cze­nie zaufa­nia Bogu, poszu­ki­wa­nia Go… (Ojciec Świę­ty Fran­ci­szek, adhor­ta­cja Amo­ria laeti­tia – „O miło­ści w rodzi­nie”, p. 287).

Pro­po­zy­cja posta­no­wie­nia

Roz­wa­żę na kola­nach, poroz­ma­wiam w rodzi­nie, co zna­czy „mieć w nie­na­wi­ści” bli­skich. Jak to wezwa­nie Pana Jezu­sa reali­zo­wać w kon­kret­nych sytu­acjach?

bp Jan Szko­doń