Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

W Mocy Bożego Ducha (36)

ks. bp Jan Szkodoń Biskup Pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej

Walcz w dobrych zawo­dach o wia­rę, zdo­bądź życie wiecz­ne: do nie­go zosta­łeś powo­ła­ny i o nim zło­ży­łeś dobre wyzna­nie wobec wie­lu świad­ków” (1 Tm 6,12) – te sło­wa skie­ro­wał św. Paweł do Tymo­te­usza. W cyto­wa­nym zda­niu może­my odna­leźć stresz­cze­nie zadań, jakie Bóg sta­wia każ­de­mu ucznio­wi Chry­stu­sa i każ­de­mu mał­żon­ko­wi, każ­dej rodzi­nie.

Życie chrze­ści­ja­ni­na jest wal­ką. Powo­ła­nie mał­żeń­skie, rodzi­ciel­skie – jest nie tyl­ko wal­ką o swo­ją wia­rę, ale jest to wal­ka o wia­rę i życie wiecz­ne dla współ­mał­żon­ka, dla dzie­ci, dla rodzi­ców, teściów.

Do tej wal­ki o wia­rę i życie wiecz­ne „zosta­łeś powo­ła­ny”. Nikt nie może z tego zada­nia się wyco­fać, nie może nie pod­jąć trud­ne­go wezwa­nia Chry­stu­so­we­go. Powo­ła­nie to jest zwią­za­ne z Bożą Łaską, z mocą Ducha Świę­te­go.

Apo­stoł dzię­ku­je Tymo­te­uszo­wi za to, że o powo­ła­niu, o wal­ce ducho­wej „zło­żył dobre wyzna­nie wobec wie­lu świad­ków (1 Tm 6,12).

Św. Paweł wymie­nia dzie­dzi­ny wal­ki – wewnętrz­nej i wal­ki w rodzi­nie, w spo­łe­czeń­stwie: „podą­żaj za spra­wie­dli­wo­ścią, poboż­no­ścią, wia­rą, miło­ścią, wytrwa­ło­ścią, łagod­no­ścią” (1 Tm 6,11).

Wal­ka o wia­rę jest wal­ką o wiecz­ne zba­wie­nie. Pan Jezus w przy­po­wie­ści o boga­czu i Łaza­rzu poucza nas o sądzie i wiecz­no­ści, o nie­bie i o pie­kle. Odczy­tu­je­my sło­wa Abra­ha­ma: „mają Moj­że­sza i Pro­ro­ków, niech­że ich słu­cha­ją” (Łk 16,29).

Wspo­mi­na­jąc świę­tych Archa­nio­łów: Micha­ła, Gabrie­la i Rafa­ła war­to szcze­gól­nie zwró­cić uwa­gę na rolę św. Micha­ła Archa­nio­ła w wal­ce z moca­mi ciem­no­ści oraz na samo zna­cze­nie jego imie­nia – Michał (Micha­el), co zna­czy: „Któż jak Bóg”, „Bóg naj­waż­niej­szy”.

Sakra­ment mał­żeń­stwa jest darem dla uświę­ce­nia i zba­wie­nia mał­żon­ków” (Ojciec Świę­ty Fran­ci­szek, adhor­ta­cja  Amo­ris laeti­tia – „O miło­ści w rodzi­nie”, p.72).

Pro­po­zy­cja reflek­sji

Jak czę­sto roz­ma­wia­my w rodzi­nie o wiecz­no­ści, o śmier­ci, sądzie, o życiu w łasce uświę­ca­ją­cej? Czy pamię­ta­my, że trwa­jąc w przy­jaź­ni z Bogiem jeste­śmy goto­wi na przej­ście do wiecz­no­ści w każ­dym dniu?

Bp Jan Szko­doń