Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

W mocy Ducha (24)

Za kogo uwa­ża­ją Mnie tłu­my?” – takie pyta­nie posta­wił Pan Jezus swo­im uczniom (Łk 9,18). Ucznio­wie odpo­wie­dzie­li: „Za Jana Chrzci­cie­la; inni za Elia­sza; jesz­cze inni mówią, że któ­ryś z daw­nych pro­ro­ków zmar­twych­wstał” (Łk 9,20). „A wy za kogo Mnie uwa­ża­cie?”. Piotr odpo­wie­dział: „Za Mesja­sza Boże­go” (Łk 9,20).

To pyta­nie sta­wia Pan Jezus kolej­nym poko­le­niom, wspól­no­tom, rodzi­nom i każ­de­mu z nas z osob­na.

To pyta­nie sta­wia Pan Jezus mał­żon­kom, ich dzie­ciom, star­sze­mu poko­le­niu. Odpo­wie­dzią jest wia­ra, rodzą­ca się dzię­ki łasce Bożej w ser­cu czło­wie­ka i roz­wi­ja­ją­ca się w mał­żeń­stwie i rodzi­nie, owo­cu­ją­ca w codzien­nym życiu.

Kim jest Chry­stus w życiu mał­żon­ków i rodzin? W posta­wie mał­żon­ków wobec sie­bie, w reali­za­cji powo­ła­nia do rodzi­ciel­stwa, w wycho­wa­niu dzie­ci, w sza­cun­ku dla star­szych, w trzeź­wo­ści, wier­no­ści mał­żeń­skiej, w trwa­niu w nie­ro­ze­rwal­nym mał­żeń­stwie, prze­zwy­cię­ża­jąc cier­pli­wie i ofiar­nie poja­wia­ją­ce się, trud­ne do roz­wią­za­nia, kon­flik­ty i trud­no­ści.

Nie moż­na mówić: „jestem wie­rzą­cy, ale mam poglą­dy, któ­re nie zawsze zga­dza­ją się z naucza­niem papie­ży i bisku­pów”.

40 lat temu, w cza­sie pierw­szej piel­grzym­ki do Ojczy­zny, m.in. w Nowym Tar­gu, Ojciec Świę­ty gło­sił z mocą war­tość życia ludz­kie­go od poczę­cia do natu­ral­nej śmier­ci, trwa­łość mał­żeń­stwa opar­te­go o łaskę Sakra­men­tu Mał­żeń­stwa. Przy­po­mniał, że z woli Boga mał­żeń­stwo jest związ­kiem męż­czy­zny i kobie­ty. Dziś pod­wa­ża­na jest ta pod­sta­wo­wa praw­da zawar­ta w natu­rze, w pra­wie stwo­rze­nia.

Pan Jezus po odpo­wie­dzi, jakiej udzie­lił św. Piotr, powie­dział: „Jeśli kto chce iść za Mną (…) niech co dnia weź­mie swój krzyż i niech Mnie naśla­du­je” (Łk 9,23). Nie ma wier­no­ści Chry­stu­so­wi, współ­mał­żon­ko­wi, rodzi­nie, bez sta­łe­go podej­mo­wa­nia krzy­ża, bez ofia­ry, prze­ba­cze­nia, cier­pli­wo­ści, poko­ry.

Mał­żon­ko­wie powo­ła­ni są do cią­głe­go wzro­stu w tej komu­nii przez codzien­ną wier­ność mał­żeń­skiej obiet­ni­cy obo­pól­ne­go cał­ko­wi­te­go daru” (Ojciec Świę­ty Jan Paweł II, adhor­ta­cja Fami­lia­ris cosor­tio – „O zada­niach rodzi­ny chrze­ści­jań­skiej”, p. 19).

Pro­po­zy­cja posta­no­wie­nia

Oce­nię w roz­mo­wie z rodzi­ną posta­wę ludzi, któ­rzy mówią: „jestem wie­rzą­cy, ale mam inne zda­nie niż papież, np. na temat anty­kon­cep­cji, in vitro…”.

bp Jan Szko­doń