Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

W mocy Ducha Świętego (14)

Jezus pełen Ducha Świę­te­go powró­cił znad Jor­da­nu i czter­dzie­ści dni prze­by­wał w Duchu na pusty­ni, gdzie był kuszo­ny przez dia­bła” (Łk 4,1–2) – te sło­wa czy­ta­my w tym roku w I nie­dzie­lę Wiel­kie­go Postu.

Posy­pa­nie głów popio­łem w Śro­dę Popiel­co­wą wpro­wa­dza nas w czas łaski, miło­sier­dzia, poku­ty i pojed­na­nia, w czas odbu­do­wa­nia jed­no­ści z Bogiem i jed­no­ści z dru­gim czło­wie­kiem. Wiel­ki Post jest odbu­do­wą jed­no­ści i poko­ju w naszym ser­cu.

Wiel­ki Post jest wiel­ką szan­są, Bożym darem, aby umoc­nić i oczy­ścić miłość mał­żeń­ską i rodzin­ną. Roz­wa­ża­jąc Dro­gę Krzy­żo­wą otwie­ra­my się na miło­sier­ną miłość Bożą, a jed­no­cze­śnie otwie­ra­my się na prze­ba­cza­ją­cą moc Krzy­ża. Duch Świę­ty nas wspo­ma­ga, aby­śmy byli zdol­ni do prze­ba­cze­nia, prze­pro­sze­nia i pojed­na­nia.

Pan Jezus przez czter­dzie­ści dni prze­by­wał na pusty­ni, modlił się, pościł, był kuszo­ny przez sza­ta­na. W Wiel­kim Poście wra­caj­my do słów: „Nie samym chle­bem żyje czło­wiek, lecz każ­dym sło­wem, któ­re pocho­dzi z ust Bożych” (Mt 4,4).

Wie­lu wie­rzą­cych, wie­le rodzin posta­na­wia, że Wiel­ki Post prze­ży­ją w sku­pie­niu, na modli­twie, obie­cu­ją Bogu udział w reko­lek­cjach, pojed­na­nie w rodzi­nie, w sąsiedz­twie i w pra­cy. Nie­któ­rzy czy­nią bar­dzo kon­kret­ne posta­no­wie­nia: co tydzień Dro­ga Krzy­żo­wa, w pią­tek – wstrze­mięź­li­wość od mię­sa (w cią­gu roku coraz mniej prze­strze­ga postu piąt­ko­we­go). Są tacy, któ­rzy w każ­dym dniu roz­wa­ża­ją kolej­ną sta­cję Dro­gi Krzy­żo­wej. Nie­któ­re rodzi­ny czy­ta­ją przy wie­czor­nej modli­twie frag­ment opi­su Męki Pana Jezu­sa według kolej­nych Ewan­ge­li­stów. Trze­ba, żeby­śmy podej­mo­wa­li poku­tę za skłó­co­nych, uza­leż­nio­nych, wąt­pią­cych.

W gorz­kich dniach rodzi­ny jest miej­sce na zjed­no­cze­nie z Jezu­sem opusz­czo­nym” (Ojciec Świę­ty Fran­ci­szek, adhor­ta­cja Amo­ris laeti­tia – „O miło­ści w rodzi­nie”, p. 317).

Pro­po­zy­cja posta­no­wie­nia

Poroz­ma­wia­my w rodzi­nie, jak będzie­my prze­ży­wać Wiel­ki Post.

bp Jan Szko­doń