Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

W mocy Ducha Świętego (30)

Czu­waj­cie… i bądź­cie goto­wi, bo w chwi­li, któ­rej się nie domy­śla­cie, Syn Czło­wie­czy przyj­dzie” (Mt 24,42–44). Pan Jezus zapo­wia­da swo­je przyj­ście na zie­mię. Wzy­wa swo­ich uczniów, aby byli przy­go­to­wa­ni na Jego przyj­ście. Zba­wi­ciel zapo­wia­da przyj­ście na koń­cu świa­ta. Każe nam być goto­wym na to przyj­ście, któ­rym jest śmierć każ­de­go z nas. Gdy umie­ra ktoś z rodzi­ny, szcze­gól­nie czło­wiek mło­dy, w sile wie­ku, kie­dy odcho­dzi nagle, te sło­wa o goto­wo­ści nabie­ra­ją szcze­gól­nej mocy.

W czym wyra­ża się nasza goto­wość? Pan Jezus wzy­wa, aby Jego ucznio­wie gro­ma­dzi­li skar­by, któ­rych mól nie nisz­czy i któ­rych zło­dziej nie wykrad­nie (por. Łk 12,33).

Bądź­cie goto­wi, gdyż o godzi­nie, któ­rej się nie domy­śla­cie, Syn Czło­wie­czy przyj­dzie” (Łk 12,40) – zachę­ca Pan Jezus. Goto­wość na przyj­ście Pana jest zada­niem każ­de­go z nas z osob­na, ale jeste­śmy odpo­wie­dzial­ni za bliź­nich, szcze­gól­nie w rodzi­nie. Cho­dzi nie tyl­ko o przy­go­to­wa­nie do śmier­ci oso­by star­szej, scho­ro­wa­nej, poprzez zachę­tę, aby ta oso­ba przy­ję­ła sakra­men­ty świę­te (tak­że Namasz­cze­nie Cho­rych), ale cho­dzi o sta­łą goto­wość, wyra­ża­ją­cą się w codzien­nej modli­twie, w tro­sce o życie w łasce uświę­ca­ją­cej, trwa­niem w zgo­dzie i prze­ba­cze­niu wobec bliź­nich.

W Liście do Hebraj­czy­ków czy­ta­my: „Wia­ra jest porę­ką tych dóbr, któ­rych się spo­dzie­wa­my, dowo­dem tych rze­czy­wi­sto­ści, któ­rych nie widzi­my” (Hbr 11,1). Goto­wość na przyj­ście Pana wyra­ża się w tro­sce o roz­wój wia­ry, w spoj­rze­niu na życie, prze­mi­ja­nie, śmierć i wiecz­ność oczy­ma Boga same­go, oczy­ma wia­ry. Pomo­cą jest nam przy­kład i wsta­wien­nic­two Mat­ki Naj­święt­szej, Maryi Wnie­bo­wzię­tej.

Wia­ra i miłość, łaska i zaan­ga­żo­wa­nie… sło­wo Boże powie­rza w ręce męż­czy­zny, kobie­ty i dzie­ci” (Ojciec Świę­ty Fran­ci­szek, adhor­ta­cja Amo­ris laeti­tia – „O miło­ści w rodzi­nie”, p. 29).

Pro­po­zy­cja reflek­sji

Msza św. nie­dziel­na, śmierć kogoś bli­skie­go, codzien­na modli­twa – uczą nas goto­wo­ści na przyj­ście Pana.

bp Jan Szko­doń