Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

W mocy Ducha Świętego (40)

W ostat­nią nie­dzie­lę paź­dzier­ni­ka dzię­ku­je­my Bogu za każ­dy kościół, w któ­rym dozna­je­my umoc­nie­nia wia­ry w obec­ność Pana Jezu­sa w Naj­święt­szym Sakra­men­cie, przyj­mu­je­my sło­wo Boże, słu­cha­my Boże­go sło­wa i prze­ży­wa­my jed­ność z obec­ny­mi i nie­obec­ny­mi człon­ka­mi Kościo­ła.

Wspo­mi­na­my tych, któ­rzy nasze kościo­ły budo­wa­li przed wie­ka­mi, w ostat­nim cza­sie i któ­re są budo­wa­ne obec­nie. Wie­lu wier­nych gro­ma­dzi się w koście­le, któ­ry pra­cą i ofia­ra­mi nie­daw­no budo­wa­li. Świą­ty­nie wzno­szą nie tyl­ko kon­kret­ne para­fie, ale całe deka­na­ty, ofia­ro­daw­cy z kra­ju i z zagra­ni­cy, głów­nie ze Sta­nów Zjed­no­czo­nych. Kapła­ni i wier­ni, szcze­gól­nie star­si, bole­ją, że część mło­dych nie ceni sobie tego, że mają nowe kościo­ły.

Świą­ty­nie mate­rial­ne poma­ga­ją nam prze­żyć tę praw­dę, że Świą­ty­nią Boga jest przede wszyst­kim Syn Boży, któ­ry stał się czło­wie­kiem, umarł na krzy­żu dla nasze­go zba­wie­nia i jest z nami aż do skoń­cze­nia świa­ta.

Cały Kościół, Mistycz­ne Cia­ło Chry­stu­sa, jest Bożą świą­ty­nią. Kościół jest wspól­no­tą ludz­ką i Boską. Jest „jeden, świę­ty, powszech­ny i apo­stol­ski”. Jed­no­cze­śnie do Kościo­ła nale­żą ludzie grzesz­ni, sła­bi, upa­da­ją­cy, skłó­ce­ni z Bogiem i bliź­ni­mi.

Św. Paweł uczy nas, że każ­dy ochrzczo­ny, wie­rzą­cy w Chry­stu­sa, jest świą­ty­nią. „Świą­ty­nia Boża jest świę­tą i wy nią jeste­ście” (1 Kor 3,17).

Każ­de mał­żeń­stwo, każ­da rodzi­na, jest małym, Domo­wym Kościo­łem. W chwi­li zawar­cia Sakra­men­tu Mał­żeń­stwa Chry­stus przy­łą­cza się do mał­żon­ków i towa­rzy­szy im przez całe życie.

Domo­wa świą­ty­nia umac­nia się przez codzien­ną modli­twę i nie­dziel­ną Eucha­ry­stię, przez spo­wiedź, przez reali­za­cję zadań mał­żeń­skich i rodzin­nych, przez służ­bę wza­jem­ną, prze­ba­cze­nie i cier­pie­nie, przez pamięć o zmar­łych.

Zamiast dawać uzdra­wia­ją­cą moc łaski i świa­tło Ewan­ge­lii, nie­któ­rzy… zamie­nia­ją ją w mar­twe kamie­nie, by rzu­cać nimi w innych” (Ojciec Świę­ty Fran­ci­szek, adhor­ta­cja Amo­ris laeti­tia  – „O miło­ści w rodzi­nie”, p. 49).

Pro­po­zy­cja reflek­sji

Nasza wspól­na modli­twa w rodzi­nie, świę­to­wa­nie nie­dziel: czy skła­da­my ofia­ry mate­rial­ne na utrzy­ma­nie, budo­wę świą­ty­ni?

bp Jan Szko­doń