Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

W mocy Ducha Świętego (43)

ks. bp Jan Szkodoń Biskup Pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej

W listo­pa­dzie, w ostat­nim mie­sią­cu roku kościel­ne­go, litur­gia kie­ru­je naszą myśl ku spra­wom wiecz­nym. Modli­my się za zmar­łych, myśli­my o prze­mi­ja­niu, o naszej śmier­ci. Ewan­ge­lia z trzy­dzie­stej trze­ciej nie­dzie­li © przy­po­mi­na sło­wa Pana Jezu­sa o prze­śla­do­wa­niu Jego uczniów i o koń­cu świa­ta: „Powsta­nie naród prze­ciw naro­do­wi… wystą­pią sil­ne trzę­sie­nia zie­mi, miej­sca­mi głód i zara­za; uka­żą się strasz­ne zja­wi­ska…” (Łk 21,10–11). Pan Jezus zapo­wia­da wiel­kie prze­śla­do­wa­nia: „Pod­nio­są na was ręce i będą was prze­śla­do­wać… Z powo­du moje­go imie­nia wlec was będą przed kró­lów i namiest­ni­ków” (Łk 21,12).

W cią­gu histo­rii wie­le razy speł­nia­ła się ta zapo­wiedź Pana Jezu­sa. Chrze­ści­ja­nie usu­wa­ni byli na mar­gi­nes życia spo­łecz­ne­go. Rów­nież obec­nie ucznio­wie Chry­stu­sa są prze­śla­do­wa­ni, cier­pią z powo­du wyzna­wa­nej wia­ry, są kry­ty­ko­wa­ni i poni­ża­ni za to, że gło­szą Ewan­ge­lię, bro­nią zasad moral­nych, któ­re gło­sił Zba­wi­ciel i któ­re przy­po­mi­na Kościół naucza­ją­cy.

Pan Jezus uczy, że każ­de prze­śla­do­wa­nie za wia­rę „będzie to dla was spo­sob­ność do dawa­nia świa­dec­twa” (Łk 21,13). Jezus Chry­stus zapew­nia o swo­jej obec­no­ści w każ­dej pró­bie wia­ry: „Posta­nów­cie sobie w ser­cu nie obmy­ślać naprzód swej obro­ny. Ja bowiem dam wam wymo­wę i mądrość, któ­rej żaden z waszych prze­śla­dow­ców nie będzie mógł się oprzeć ani sprze­ci­wić” (Łk 21,14–15).

Szcze­gól­nie bole­sna jest sytu­acja, gdy naj­bliż­si z rodzi­ny „wyda­wać was będą… a nawet o śmierć przy­pra­wią” (Łk 21,16). Wzy­wa nas Pan do nadziei i zaufa­nia: „Przez swo­ją wytrwa­łość oca­li­cie wasze życie” (Łk 21,19).

Jed­nym ze spo­so­bów komu­ni­ko­wa­nia się z bli­ski­mi, któ­rzy zmar­li, jest modli­twa za nich… Modli­twa za zmar­łych jest myślą świę­tą i poboż­ną (2 Mch 12,44–45). Modli­twa za zmar­łych nie tyl­ko może im pomóc, lecz tak­że spra­wia, że sta­je się sku­tecz­ne ich wsta­wien­nic­two za nami” (Ojciec Świę­ty Fran­ci­szek, adhor­ta­cja Amo­ris laeti­tia – „O miło­ści w rodzi­nie”, p. 257).

Pro­po­zy­cja reflek­sji

Modląc się za zmar­łych zwróć­my uwa­gę na to, że oni też modlą się za nami.

bp Jan Szko­doń