Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

W naszej rodzinie

Radio Maryja Katolicki Głos W Twoim Domu

Redak­tor odpo­wie­dzial­ny o. Bole­sław Sło­ta CSsR
Redak­cja Zdzi­sław Kiresz­tu­ra
Adres redak­cji ul. Kazi­mie­rza Wiel­kie­go 18/3
30–074 Kra­ków 
tel. 124232257
(w godz. 10.00–14.00)
E-mail wnr@wychowawca.pl