Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

W obronie ks. abp. Marka Jędraszewskiego

ks. abp. Marek Jędraszewski

Weź udział w publicz­nej, modli­tew­nej obro­nie ks. abp. Mar­ka Jędra­szew­skie­go i przyjdź 10 sierp­nia (sobo­ta) o godzi­nie 15:00 przed Kra­kow­ską Kurię (ul. Fran­cisz­kań­ska 3).

1 sierp­nia w bazy­li­ce Mariac­kiej w Kra­ko­wie, pod­czas homi­lii wygło­szo­nej w ramach obcho­dów 75. rocz­ni­cy wybu­chu Powsta­nia War­szaw­skie­go, ks. abp. Marek Jędra­szew­ski powie­dział m. in.: „Z powstań­czych mogił naro­dzi­ła się nowa Pol­ska, choć na jej naro­dze­nie trze­ba było cze­kać bar­dzo dłu­go – aż do 1989 roku, do pierw­szych wów­czas prze­bły­sków odzy­ski­wa­nia suwe­ren­no­ści przez nasze pań­stwo. I dzi­siaj już wie­my, że czer­wo­na zara­za po naszej zie­mi nie cho­dzi. Co wca­le nie zna­czy, że nie ma nowej, któ­ra chce opa­no­wać nasze dusze, ser­ca i umy­sły. Nie mark­si­stow­ska i bol­sze­wic­ka, ale zro­dzo­na z tego same­go ducha – neo­mark­si­stow­ska. Nie czer­wo­na, ale tęczo­wa.”

Te sło­wa praw­dy o ide­olo­gi LGBT nie spodo­ba­ły się śro­do­wi­skom „lewi­co­wym” i wywo­ła­ły falę ata­ków.

Wes­przyj­my w modli­twie ks. abp. Mar­ka Jędra­szew­skie­go i przyjdź­my w geście wpar­cia na FRANCISZKAŃSKĄ 3, SOBOTA (10 SIERPNIA) GODZINA 15.00

Dzię­ku­je­my Ci Księ­że Arcy­bi­sku­pie za odważ­ne gło­sze­nie praw­dy, jeste­śmy z Tobą i modli­my się za Cie­bie.

Redak­cja Tygo­dni­ka Rodzin Kato­lic­kich „Źró­dło”