Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

W rodzinie jest objawienie miłości Boga

Ks. abp. Marek Jędraszewski

Pod­czas chrztu Chry­stu­sa otwo­rzy­ło się nie­bo, któ­re od momen­tu grze­chu pierw­szych rodzi­ców pozo­sta­wa­ło dla ludzi zamknię­te. Teraz, wraz z peł­nią obja­wie­nia się praw­dy o Jezu­sie z Naza­re­tu – Bożym Synu, nie­bo się otwie­ra. Otwie­ra się dla tych wszyst­kich, któ­rzy uwie­rzy­li w Nie­go i przy­ję­li świa­dec­two Boga o Synu. Któ­rzy dzię­ki temu mają w sobie życie, jakie daje nam Jezus Chry­stus. Wobec tego nasza wia­ra musi przy­jąć kon­kret­ny kształt. Wszyst­ko to co pły­nie z ust Jezu­sa jest praw­dą, któ­rą trze­ba przy­jąć. (…) Praw­da o wiel­kiej miło­ści Boga do czło­wie­ka powin­na zna­leźć swój odblask w naszym ludz­kim życiu, zwłasz­cza tym mał­żeń­skim i rodzin­nym, bo tam naj­bar­dziej widać praw­dę o miło­ści, któ­ra, jak mówił, ma swój szcze­gól­ny cię­żar ser­ca, któ­re kocha. My wsz­cze­pie­ni poprzez Chrzest w śmierć i zmar­twych­wsta­nie Chry­stu­sa sta­je­my się pło­my­ka­mi, ogni­ka­mi Boga pośród tego świa­ta, tak czę­sto ogar­nię­te­go mro­ka­mi i ciem­no­ścią. Mamy być odbla­skiem Boga, odbla­skiem Jego miło­ści mają­cej swo­je zna­cze­nie i swój naj­głęb­szy sens wła­śnie tam, gdzie miłość znaj­du­je swo­je szcze­gól­ne miej­sce – w mał­żeń­stwie i rodzi­nie. Tam doko­nu­je się dzi­siaj obja­wie­nie miło­ści Boga.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. dla dorad­ców życia rodzin­ne­go w Kra­ko­wie, 13 I 2019 r.

Ks. abp Marek Jędra­szew­ski
Metro­po­li­ta Kra­kow­ski