Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

W znaku namaszczenia chorych jest czuły dotyk Boga

ks. bp Tadeusz Lityński Biskup Zielonogórsko-Gorzowski

Świa­to­wy Dzień Cho­re­go to dzień nie tyl­ko zauwa­że­nia i zatrzy­ma­nia się przy cier­pią­cych, ale też sku­tecz­nej pomo­cy. Tą pomo­cą jest nasza modli­twa i dobry uczy­nek. Tą pomo­cą jest też sakra­ment namasz­cze­nia cho­rych. To jest dzień w Koście­le, w któ­rym w wie­lu ośrod­kach dusz­pa­ster­skich, szpi­ta­lach, hospi­cjach i zakła­dach opie­kuń­czych udzie­la­na jest ta wła­śnie pomoc. To złą­cze­nie z cier­pią­cym Chry­stu­sem, aby ta czu­ła ręka Boga dotknę­ła wszyst­kich, któ­rzy potrze­bu­ją pomo­cy, zdro­wia, umoc­nie­nia w dźwi­ga­niu krzy­ża cier­pie­nia i cho­ro­by. (…) Nie­raz godzi­ny spę­dza­ją w pocze­kal­niach, przy­chod­niach, szpi­ta­lach na róż­nych zabie­gach, kon­sul­ta­cjach. To wszyst­ko wyma­ga też naszej chrze­ści­jań­skiej odpo­wie­dzi i soli­dar­no­ści. Złóż­my na tym ołta­rzu naszą modli­twę za cho­rych. Każ­dy z nas, jeśli nie był, to może stać się jed­ną z tych osób i dla­te­go też to jest nasza odpo­wie­dzial­ność, aby­śmy tę wraż­li­wość ser­ca mogli oka­zać potrze­bu­ją­cym. (…) Św. Jan Paweł II usta­na­wia­jąc Świa­to­wy Dzień Cho­re­go pra­gnął, aby cho­rzy na nowo zaufa­li Jezu­so­wi. Aby odbi­li od brze­gu ogra­ni­czeń ludz­kiej wie­dzy, a wypły­nę­li na głę­bię Boże­go Miło­sier­dzia, na głę­bię Boże­go zaufa­nia. (…) We współ­cze­snym świe­cie wystę­pu­je kul­tu­ra obo­jęt­no­ści i odrzu­ce­nia, któ­rą moż­na odczuć szcze­gól­nie wobec cho­rych i cier­pią­cych. W świe­cie liczy się suk­ces, podium, zysk, zado­wo­le­nie. Pogoń za tymi war­to­ścia­mi potra­fi prze­kre­ślić wię­zi rodzin­ne, spo­łecz­ne, kole­żeń­skie i przy­ja­ciel­skie. Potra­fi nisz­czyć dia­log i spoj­rze­nie na dru­gie­go czło­wie­ka. (…) Św. Mat­ka Tere­sa z Kal­ku­ty mówi­ła: „Nie pozwól nigdy, aby ktoś, kto do cie­bie przy­cho­dzi, odszedł nie staw­szy się lep­szym i bar­dziej rado­snym. Wie­lu ludzi umie­ra z bra­ku chle­ba, lecz jesz­cze wię­cej z bra­ku miło­ści”.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. w koście­le pw. Pierw­szych Męczen­ni­ków Pol­ski w Gorzo­wie Wlkp. 10 II 2019 r.

ks. bp Tade­usz Lityń­ski
Biskup Zie­lo­no­gór­sko-Gorzow­ski