Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Wiara początkiem Kościoła

Ks. Abp Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Metropolita Poznański

Albo­wiem nie dał nam Bóg ducha bojaź­ni, ale mocy i miło­ści, i trzeź­we­go myśle­nia. Nie wstydź się zatem świa­dec­twa Pana nasze­go ani mnie, Jego więź­nia, lecz weź udział w tru­dach i prze­ciw­no­ściach zno­szo­nych dla Ewan­ge­lii według mocy Boga” (2 Tm 1,7–8). Do tej ewan­ge­li­za­cji i do dawa­nia życiem świa­dec­twa wia­ry powo­ła­ny jest cały Kościół. Aby wypeł­nić swo­ją misję pro­ro­czą, Kościół musi nie­ustan­nie roz­bu­dzać i „roz­pa­lać” w sobie życie wia­ry. (…) Nie mam wąt­pli­wo­ści, że pierw­szym tere­nem misji jest nasze ser­ce. Misje albo są w nas, albo ich nie ma w ogó­le. Jeśli w nas samych nie będzie nasta­wie­nia misyj­ne­go, to nie wyj­dzie­my z wia­rą poza obszar wła­snej pry­wat­no­ści i subiek­tyw­nych doznań ducho­wych. A prze­cież Kościół żyje, gdy ewan­ge­li­zu­je, gdy jest misyj­ny. Kościół umie­ra, gdy wia­ra nie jest gło­szo­na innym. Ta zasa­da doty­czy zarów­no nas, jako wspól­no­ty chrze­ści­jan, jak i każ­de­go indy­wi­du­al­nie. (…) Kie­dy w ser­cu nie ma ducha misyj­ne­go, zaczy­na­my się zamy­kać w małych grup­kach wza­jem­nej ado­ra­cji i bar­dziej się sku­piać na wyli­cza­niu zagro­żeń niż na pomy­słach na nową ewan­ge­li­za­cję. Nie trze­ba więc jechać dale­ko, żeby słu­żyć misjom. Misje są w nas! Od tego zale­ży żywot­ność naszych para­fii i wspól­not, owo­co­wa­nie kapłań­skiej posłu­gi i posłu­gi ludzi świec­kich.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. w koście­le pw. św. Jana Jero­zo­lim­skie­go za Mura­mi w Pozna­niu, 8 III 2020 r.

ks. abp Sta­ni­sław Gądec­ki
Prze­wod­ni­czą­cy Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski
Metro­po­li­ta Poznań­ski